Studia stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
GEOGRAFIA,
GOEGRAFIA specjalność w języku angielskim,
GEOMONITORING,
TURYSTYKA I REKREACJA,
STUDIA REGIONALNE,
KLIMATOLOGIA w  języku angielskim
GOSPODARKA PRZESTRZENNA*,
REGIONALISTYKA KULTUROWA**,
GEOINFORMACJA***;
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
GEOGRAFIA,
GEOGRAFIA w języku angielskim,
TURYSTYKA I REKREACJA,
GOSPODARKA PRZESTRZENNA*;
 
Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
GEOGRAFIA
 
*kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Zarządzania
**kierunek prowadzony wspólnie z wydziałami: Filologicznym oraz Filozoficzno Historycznym
*** kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
TURYSTYKA I REKREACJA,
GOSPODARKA PRZESTRZENNA*
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
TURYSTYKA I REKREACJA,
GOSPODARKA PRZESTRZENNA*
GOSPODARKA PRZESTRZENNA w języku angielskim*; 
 
*kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Zarządzania

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
GEOGRAFIA

ul. Narutowicza 88

90-139 Łódź

tel. (042) 665 59 10

www.geo.uni.lodz.pl

  • GEOGRAFIA

   Absolwent kierunku posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz relacji kształtujących funkcjonowanie

   systemu przyroda-człowiek. Zna podstawowe procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i świata. Posiada umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych oraz antropogenicznych zjawiskach, dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi ocenić w sposób kompleksowy środowisko życia człowieka. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym jego kształtowaniem oraz ochroną, a także instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

   Absolwent realizujący dodatkowy blok nauczycielski (przygotowujący do pracy w szkołach) po trzech latach studiów otrzymuje uprawnienia nauczyciela przyrody.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • geografia
   • WOS, język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, biologia (do wyboru 1)
   • dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze 

  • GEOINFORMACJA

   Absolwent jest przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację  wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Powinien być przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach geoinformatycznych, administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w zakresie zarządzania przestrzenią, ochronie środowiska, leśnictwie, zarządzaniu kryzysowym, wojsku, geodezji, biurach planowania przestrzennego i innych.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • geografia, matematyka, informatyka, fizyka (do wyboru 1)
   • geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy (do wyboru 1)
   • dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze 

  • GEOMONITORING

   Absolwent jest przygotowany do pracy w służbach i instytucjach powołanych do monitorowania oraz kontroli środowiska, planowania zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz konsultingu i oceny oddziaływania na środowisko. Zatrudnienie jest możliwe między innymi w:  jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.), państwowych instytutach badawczych, inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w laboratoriach i stacjach terenowych, firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu), w prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska, w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • geografia
   • WOS, język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, biologia (do wyboru 1)
   • dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze 

  • GOSPODRAKA PRZESTRZENNA

   Absolwent uzyskujący po trzech latach studiów tytuł licencjata posiada wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym (ekonomicznym, społecznym oraz przyrodniczym) pozwalającą na pracę w instytucjach i firmach zajmujących się m.in. przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowaniem polityki przestrzennej i środowiskowej, planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesami zarządzania w jednostkach administracji terytorialnej. Program studiów zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w firmach publicznych i prywatnych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni, biurach planistycznych i pracowniach urbanistycznych, administracji samorządowej i rządowej wszystkich szczebli, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego (np.  agencjach nieruchomości), jednostkach badawczych i agendach instytucji międzynarodowych zajmujących się gospodarką przestrzenną. Studia licencjackie przygotowują również do podjęcia dalszej nauki na poziomie dwuletnich, uzupełniających studiów magisterskich, zwłaszcza na kierunku gospodarka przestrzenna oraz innych kierunkach realizowanych na Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy (do wyboru 1)
   • geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka (do wyboru 1)
   • dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze 

  • KLIMATOLOGIA

   Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach państwowych służb związanych z gromadzeniem i analizą danych atmosferycznych, państwowych instytutach badawczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem naturalnych źródeł energii (np. słonecznej, wiatrowej), instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym konsultingiem środowiskowym, ocenami oddziaływania na klimat w skali lokalnej i globalnej, metodami ich zapobiegania i adaptacji oraz konsekwencjami potencjalnych zmian klimatycznych. Dobre przygotowanie językowe i merytoryczne umożliwi również podjęcie pracy w międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i ogólnoświatowych (np. Światowa Organizacja Meteorologiczna).

  • STUDIA REGIONALNE

   Uzyskane kompetencje uprawniają do ubiegania się o pracę w instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego, tzn. w  jednostkach administracji samorządowej i rządowej,  agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,  biurach planowania przestrzennego,  służbach urbanistycznych, służbach ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,  organizacjach pozarządowych,  instytucjach analiz gospodarczych, instytucjach marketingu terytorialnego i promocji.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • geografia, historia, WOS, matematyka (do wyboru 1)
   • geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, biologia, język polski, język obcy (do wyboru 1)
   • dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze 

  • TURYSTYKA I REKREACJA

   Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów na kierunku turystyka i rekreacja umożliwiają absolwentowi zarówno prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i podejmowanie pracy zawodowej jako:

   - organizator turystyki ("touroperator") na wszystkich szczeblach i poziomach (pilot i przewodnik wycieczek, informator turystyczny, organizator wyjazdów, kongresów, konferencji itp.);

   - odpowiedzialny pracownik wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji turystycznych, biur podróży, hoteli i innych obiektów noclegowych, ośrodków wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, gospodarstw agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń;

   - promotor i popularyzator turystyki (praca w agencjach informacyjno-reklamowych zajmujących się promocją turystyki (targi, salony turystyczne], wydawnictwach i redakcjach przygotowujących przewodniki turystyczne, informatory, foldery, mapy, plany i filmy turystyczne itp.). Studia licencjackie przygotowują również do podjęcia dalszej nauki na poziomie dwuletnich, uzupełniających studiów magisterskich z zakresu turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   • geografia
   • język obcy
   • dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze 

 

 

łódź akademicka