Studia stacjonarne

Studia I stopnia
ANALIZA DANYCH
GEOINFORMACJA
INFORMATYKA
MATEMATYKA
 
Studia II stopnia
GEOINFORMACJA
INFORMATYKA
MATEMATYKA
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
ANALIZA DANYCH
INFORMATYKA
MATEMATYKA
 
Studia II stopnia
INFORMATYKA
MATEMATYKA
 

Podyplomowe

ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI I SERWERAMI BEZ DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE
ANALIZA DANYCH I DATA MINING - STUDIA PODYPLOMOWE
INFORMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE
INFORMATYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
METODY STATYSTYCZNE W MEDYCYNIE, TECHNICE I FINANSACH - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

INFORMATYKA
MATEMATYKA

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

tel. (o42) 635 59 49

fax. (042) 635 42 66

www.math.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • ANALIZA DANYCH

   Uczelnie Łódź - kierunek Analiza danych
   Studia inżynierskie. Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych. W dzisiejszym świecie panuje szum informacyjny i trudno jest znaleźć informacje istotne dla danej firmy. Dlatego poszukiwani są specjaliści posiadających umiejętności wyszukiwania informacji i szeroko pojętej analizy danych. O popycie na takich pracowników świadczą liczne oferty zatrudnienia oraz informacje o najbardziej poszukiwanych w przyszłości specjalistach. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu WMiI otwiera NOWY kierunek: Analiza danych – studia inżynierskie.
   Kierunek ten pozwala zdobyć umiejętności związane z pobieraniem i analizą danych pochodzących z różnych źródeł: baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, Internetu; przygotowywaniem danych i ocenianiem ich jakości; tworzeniem podsumowań statystycznych zbiorów danych. Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające na zdobycie wiedzy jak graficznie prezentować wyniki analizy; używać narzędzi matematycznych oraz narzędzi dedykowanych dla statystyki i eksploracji danych, tworzyć modele danych, oceniać poprawność modeli i dokonywać ich modyfikacji.
   Student pozna podstawy programowania (m.in. C, Python, Java, R, VBA) oraz podstawowe struktury danych i algorytmy uczenia maszynowego.
   Inżynierski charakter studiów pozwala osiągać wymienione kompetencje głównie w ramach zajęć laboratoryjnych. Planowane są praktyki zawodowe w firmach wykorzystujących narzędzia analizy danych.

    

   Warunki rekrutacyjne

    

    
   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka lub informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

   Dowiedz się więcej

  • GEOINFORMACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Geoinformacja
   Aktualne potrzeby współczesnego świata i jego rozwój opiera się w dużej mierze na innowacyjnych rozwiązaniach interdyscyplinarnych. Geoinformację można zaliczyć do jednego z nich, gdyż łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także częściowo ścisłych i społecznych. Opis współczesnego świata w ujęciu przestrzennym wymaga kompleksowego spojrzenia na człowieka i przyrodę. Z tego powodu w przedmiotach studiów znajdują się zagadnienia związane nie tylko z zarządzaniem informacją geograficzną, ale również opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych. Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie, praktyki zawodowe) oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów. Kierunek studiów Geoinformacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka
   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
   • Maksymalnie dwa inne przedmioty zdawane na maturze

    
   Studia II stopnia
    

   O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

    

  • INFORMATYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   INFORMATYKA
   Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera lub specjalisty od zabezpieczeń systemów informatycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.
   Więcej informacji na temat kierunku i dostępnych specjalności: Informatory rekrutacyjne UŁ.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

    

  • MATEMATYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Matematyka
   Absolwent specjalności Matematyka posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki. Ma wykształcone umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego. Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych. Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalającą wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

    
    
   Studia II stopnia
    

   Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów. W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia. Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

    

  • ADMINISTROWANIE SYSTEMAMI OPERACYJNYMI I SERWERAMI BEZ DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku administratora systemów operacyjnych Windows Server oraz administratora serwerów baz danych SQL Server. Studia podyplomowe obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z instalacją, konfiguracją oraz strojeniem wymienionych systemów serwerowych. Absolwent pozyska również wiedzę z zakresu projektowania i utrzymywania rozwiązań wysokiej dostępności, które są istotne z punktu widzenia zapewnienia ciągłej pracy aplikacji działających na utrzymywanych serwerach.

   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych jest złożenie wymaganych dokumentów.

  • ANALIZA DANYCH I DATA MINING - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Analiza Danych
   Studia podyplomowe są skierowane do szerokiego grona słuchaczy zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy z zakresu matematyki i informatyki oraz narzędzi statystycznych w pracy zawodowej związanej z przetwarzaniem i analizą danych. Istotą tych studiów jest nabywanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących metod współczesnej analizy i eksploracji danych – metod opracowywania i wnioskowania na ich podstawie.
   Absolwent będzie również posiadał umiejętność wizualizacji wyników analiz oraz prezentacji ich przed szerokim gremium. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów współczesnej analizy i eksploracji danych o charakterze teoretycznym i praktycznym. Umiejętności te są niezbędne dla każdego specjalisty z zakresu analizy i eksploracji danych w szybko zmieniającym się rynku technologii informacyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Analiza danych i Data mining wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • INFORMATYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe  na kierunku Informatyka
   Krótka charakterystyka studium: Podyplomowe Studium Informatyki zostało powołane z dniem 1 października 1997 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ przez Rektora UŁ. Program Studium obejmuje 4 przedmioty (razem 240 godzin):
   • bazy danych (60 godzin),
   • internet (60 godzin),
   • programowanie obiektowe (60 godzin),
   • sieci komputerowe (60 godzin).
   Absolwenci studiów podyplomowych po złożeniu egzaminów z w/w przedmiotów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki. 
   Czas trwania studium: Zajęcia w Podyplomowym Studium Informatyki trwają przez dwa semestry i odbywają się systemem zaocznym, co dwa tygodnie (sobota, niedziela). 
   Do kogo studium jest adresowane: Podyplomowe Studium Informatyki jest przeznaczone dla wszystkich absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić swą wiedzę w dziedzinie informatyki. Słuchaczami Studium mogą być osoby, które posiadają ukończone studia wyższe i posiadają tytuł magistra lub licencjata (inżyniera). 
   Informacja o aktualnej działalności studium: Od 1997 r. Podyplomowe Studium Informatyki jest corocznie uruchamiane. Do chwili obecnej ukończyło je 232 słuchaczy.
   Wymagania rekrutacyjne

   
   
    
    
   Studia podyplomowe
    
   Kandydaci na podyplomowe studia na kierunku Informatyka przyjmowani są bez egzaminu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór na podyplomowe studia rozpoczyna się od 1 czerwca i trwa do 30 września br. (lub do wyczerpania wolnych miejsc).

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Informatyka w Biznesie
   W ramach studium organizowane są zajęcia dla osób posiadających co najmniej tytuł licencjata. Zajęcia są prowadzone w podziale na trzy specjalności o innym profilu i przygotowujące do innego charakteru pracy zawodowej (szczegółowe informacje znajdują się w opisie poszczególnych specjalności). Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, którzy posiadają duże doświadczenie zawodowe (wieloletnią praktykę) w przemyśle informatycznym. Są to osoby bądź pracujące kiedyś, bądź też obecnie w firmach komercyjnych i doskonale znające wymagania oraz potrzeby rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   O przyjęciu na studia podyplomowe na kierunku Informatyka w biznesie decyduje kolejność zgłoszeń. 
    

    

  • METODY STATYSTYCZNE W MEDYCYNIE, TECHNICE I FINANSACH - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Metody statystyczne w medycynie, technice i finansach
   Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji w zakresie:
   • użycia podstawowych modeli statystycznych i interpretacji wyników,
   • biegłości w opisie i interpretacji wyników eksperymentów,
   • użycia pakietów wspomagających opracowanie danych medycznych, technicznych i ekonomicznych,
   • podstawowej wiedzy o ubezpieczeniach i rynkach finansowych,
   • prezentowania wyników w publikacjach i referatach.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Metody statystyczne w medycynie, technice i finansach wymagane są ukończone studia wyższe. 

 

 

łódź akademicka