Studia stacjonarne

Studia I stopnia
WOJSKOZNAWSTWO
ARCHEOLOGIA
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
FILOZOFIA
HISTORIA
HISTORIA SZTUKI
OKCYDENTALISTYKA
 
Studia II stopnia
WOJSKOZNAWSTWO
ARCHEOLOGIA
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
FILOZOFIA
HISTORIA
HISTORIA SZTUKI
 

Studia niestacjonarne

Studia I stopnia
E-HISTORIA
 

Podyplomowe

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
BADANIE ETNOGRAFICZNE W PROJEKTOWANIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE
DOCIEKANIA FILOZOFICZNE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE
ETYKA I FILOZOFIA W SZKOLE - STUDIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE
NAUCZANIE HISTORII - STUDIA PODYPLOMOWE
NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE
PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELSKIE UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z FILOZOFII I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE
RZECZOZNAWSTWO UZBROJENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

Doktoranckie

ARCHEOLOGIA
ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
FILOZOFIA
HISTORIA

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel. (42) 635 61 08

fax. (42) 635 43 31

www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

http://informatory.uni.lodz.pl/

  • WOJSKOZNAWSTWO

   Uczelnie Łódź - kierunek Wojskoznawstwo
   Wojskoznawstwo jest nowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie wykształcenia w tej specjalności. Studenci Wojskoznawstwa I stopnia uczestniczą w zajęciach poświęconych historii sztuki wojennej, zaznajamiają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, poznają sylwetki wybitnych wodzów. W toku studiów omawiane są zagadnienia z zakresu bronioznawstwa. W programie studiów omawiana będzie rola ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych. Studenci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego, będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego. Studia na tym kierunku są doskonałą formą rozwoju dla osób związanym z ruchem rekonstrukcyjnym i pasjonatów zainteresowanych wojskiem.
   Obok wiedzy teoretycznej studenci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki. Absolwenci Wojskoznawstwa przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości. Absolwent studiów wojskoznawczych ma możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich, w tym na II stopniu Wojskoznawstwa.
   Możliwości zatrudnienia:
   • wojsko,
   • policja i inne służby mundurowe,
   • administracja państwowa i samorządowa,
   • media,
   • placówki kulturalne, muzea, skanseny, biura turystyczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wojskoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język polski, historia sztuki, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, historia, WOS, język polski, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia sztuki, informatyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wojskoznawstwo jest dyplom licencjata. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
    

    

  • ARCHEOLOGIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Archeologia
   Narodziny ARCHEOLOGII jako samodzielnej dyscypliny naukowej związane są z zainteresowaniami antykwarycznymi elit osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Europy. Wyobraźnię ówczesnych „poszukiwaczy starożytności” pobudzały nie tylko pozostałości wysoko rozwiniętych cywilizacji kręgu śródziemnomorskiego (Egipt, Grecja, Rzym), lecz również relikty kultury społeczeństw germańskich, słowiańskich czy celtyckich. W tym ostatnim przypadku oprócz czystej ciekawości czynnikiem stymulującym rozwój archeologii było rozbudzenie świadomości narodowej, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku. Od tego momentu obserwujemy lawinowy rozwój archeologii – związany z doskonaleniem technik pozyskiwania, analizy i interpretacji źródeł. Dziś archeologia jest w pełni samodzielną nauką, z własnymi metodami, wielkimi osiągnięciami i wkładem w prace interdyscyplinarne. Uprawiana na całym świecie pomaga zrozumieć przeszłość od najdawniejszych epok historii naturalnej naszej planety po historię najnowszą.
   Zasadnicze cele kształcenia:
   • Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii i charakterystyki kultur archeologicznych z terenu Polski i krajów sąsiednich;
   • Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej „materialnego” aspektu kultury społeczności średniowiecza i czasów nowożytnych z terenu Polski i Europy;
   • Wykształcenie podstawowych umiejętności eksploracji i dokumentacji na stanowiskach pradziejowych oraz średniowiecznych i nowożytnych;
   • Przekazanie podstaw wiedzy o funkcjonowaniu systemu ochrony zabytków archeologicznych w Unii Europejskiej;
   • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
   Kwalifikacje zawodowe absolwentów:
   • archeolog w zakresie prac technicznych w ekspedycjach archeologicznych;
   • archeolog w muzealnych pracowniach dokumentacyjnych;
   • archeolog w muzealnych pracowniach wystaw i edukacji;
   • archeolog w samorządowych placówkach kultury.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Język polski lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest dyplom licencjata kierunku archeologia lub licencjata/magistra innych nauk humanistycznych. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
    

    

  • E-HISTORIA

   Uczelnie Łódź - kierunek E-HISTORIA

   E-HISTORIA to nowatorski kierunek stworzony z myślą o umożliwieniu studiowania historii wszystkim zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Jest odpowiedzią na rewolucję technologiczną schyłku XX wieku z rozwojem technologii cyfrowych i informatycznych, która otworzyła przed historią nowe perspektywy, umożliwiła stosowanie nieznanych dotąd bądź niewykonalnych procedur badawczych, doprowadziła do innej niż dotychczas prezentacji wiedzy i procesów historycznych. Kierunek E-HISTORIA dostarcza wiedzy, umiejętności i krytycznego oglądu, które są niezbędne do pracy w środowisku sieci internetowej, gdzie upowszechnia się nieprofesjonalne uprawianie historii, co sprzyja utrwalaniu się mitów i stereotypów kontrhistorycznych.

   W toku studiów słuchacze zapoznają się z dziejami powszechnymi, jak i historią Polski. Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do świadomego i umiejętnego wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych. Studia zapoznają adeptów z konsekwencjami przemian politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w różnych epokach, prezentują fundamentalne dylematy współczesnego świata i ich genezę. Uczą wykorzystywać tradycyjne i elektroniczne zasoby wiedzy w poszukiwaniach badawczych. Kształcą zdolność weryfikacji i krytyki niesprawdzonych dotąd informacji, w tym zwłaszcza typu fake news. Studenci nabywają biegłość w przygotowywaniu tekstów naukowych i popularnych różnego rodzaju i rozwijają umiejętność zbierania przeciwstawnych poglądów i wypracowywania własnego stanowiska.

   Program, dzięki proponowanej formie studiów niestacjonarnych oraz zastosowaniu w nauczaniu form e-learningowych, w znaczący sposób ułatwia podjęcie studiów wszystkim osobom czynnym zawodowo. Jest więc skierowany nie tylko do niedawnych abiturientów, którzy nie podjęli jeszcze pracy, lecz przede wszystkim do osób pracujących, a chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia na poziomie akademickim. Sprzyja temu liczba spotkań, ograniczona do jednego zjazdu w miesiącu. Z uwagi na formę studiów kierunek adresowany jest także do osób, które przebywają w oddaleniu od Łodzi, w kraju bądź poza jego granicami, w tym do Polonii.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia
    

   Podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.

  • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

   Uczelnie Łódź - kierunek Etnologia i Antropologia Kulturowa
   Etnologia (zwana też antropologią społeczną lub antropologią kulturową) jest dyscypliną akademicką o niemal 150‑letniej historii. Przedmiotem jej badań jest człowiek jako istota kulturowa, zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Antropolodzy badają ludzi jako twórców i użytkowników kultury w ich „naturalnym środowisku”. Prowadzą badania terenowe wśród Indian Wielkich Równin, mieszkańców Bałut, ortodoksyjnych wyznawców judaizmu, menadżerów czy różnych subkultur młodzieżowych. W ujęciu antropologicznym kultura może być rozumiana zarówno jako najbardziej charakterystyczna cecha wszystkich ludzi, jak i jako zjawisko lokalne, charakteryzujące się specyficznymi własnościami i przypisane do konkretnej grupy (etnicznej, religijnej, zawodowej itp.).
   Zasadnicze cele kształcenia:
   Studenci uzyskują podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów działania kultury i społeczeństwa, zdobywają narzędzia służące do badania i krytycznej interpretacji tekstów kultury, jak również podstawowe umiejętności projektowania i prowadzenia badań jakościowych. Absolwent potrafi prowadzić samodzielnie badania jakościowe, interpretować ich wyniki, opracowywać raporty, przygotowywać antropologiczną diagnozę rozmaitych zjawisk kulturowych, opracowywać scenariusze ekspozycji muzealnych i wystaw oraz analizować dokumenty filmowe, literackie i materiały reklamowe pod kątem ich kulturowych znaczeń. Jest przygotowany do pracy w różnych typach placówek kulturalno-oświatowych (muzea, skanseny, ośrodki kultury), w organizacja pozarządowych, samorządach, fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju, w ośrodkach badania rynku, agencjach reklamowych i turystycznych, galeriach sztuki i pracowniach etnodesignu. Może też kontynuować kształcenie na studiach magisterskich z etnologii lub na innych studiach, których wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu etnologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Język obcy lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i Antropologia Kulturowa jest ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.
    

  • FILOZOFIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Filozofia
   Cele kształcenia:
   • Studia na kierunku filozofia łączą szeroki wachlarz tradycyjnych zagadnień z nowoczesnym podejściem do nauczania i zorientowane są na następujące cele:
   • zapoznanie ze światową klasyką literatury filozoficznej,
   • kontakt z oryginalnym tekstem filozoficznym i naukę jego przekładu z języka autora (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, łaciny i greki),
   • doskonalenie umiejętności analizy tekstu, jasnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
   • zapoznanie się z najważniejszymi dyscyplinami filozoficznymi: logiką, ontologią, epistemologią, etyką, estetyką i antropologią filozoficzną,
   • przygotowanie do odpowiedzialnego dyskutowania o sprawach fundamentalnych,
   • zachęcanie do czynnego udziału w życiu publicznym m.in. poprzez organizację odczytów, wystaw i konferencjach naukowych,
   • wszechstronny rozwój.
   Kwalifikacje zawodowe/sylwetka absolwenta:
   Studia na kierunku filozofia są dwustopniowe. Stopień pierwszy to studia trzyletnie, trwające 6 semestrów i kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Po ich ukończeniu student zyskuje prawo do kontynuacji nauki na drugim stopniu studiów zarówno na filozofii jak i na wielu innych kierunkach. Absolwent studiów licencjackich z filozofii legitymuje się ogólnym wykształceniem humanistycznym w zakresie nie tylko samej historii filozofii, ale również elementów logiki, etyki, estetyki, epistemologii, ontologii. 
   Bogata oferta programowa powoduje, że oprócz szerokiej wiedzy obejmującej całą historię przedmiotu, w ramach poszczególnych zajęć uzupełniających i wzbogacających główny nurt studiowania, nabywa także wiele uniwersalnych umiejętności, które zastosuje do innych niż zdefiniowane przez filozofię zagadnień. Należą do nich umiejętność myślenia krytycznego, stawiania i rozwiązywania problemów, świadomość z zakresu sposobów prowadzenia i rozstrzygania sporów, wiedza na temat budowania silnych argumentacji, poprawności wnioskowania, czy umiejętność wykazywania słabości w rozumowaniu innych, itp. Ponadto nasi absolwenci posiadają poszerzone kompetencje w zakresie pracy z komputerem, pisania i redagowania tekstów, czy znajomości języków obcych, czemu służą nie tylko powszechne lektoraty, ale również specjalistyczne translatoria. 
   Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na filozofii lub na innym kierunku. Program umożliwia studentom szeroki i swobodny wybór zajęć z bogatej oferty zajęć specjalistycznych pozwalając na kształtowanie własnych zainteresowań. Absolwenci mogą też uczestniczyć dodatkowo w zajęciach odpłatnych studiów podyplomowych „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki”, których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela filozofii i etyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata, w tym obowiązkowo język polski jeśli nie został wybrany w 1 kategorii 
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest dyplom ukończenia studiów I stopnia. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
    

  • HISTORIA

   Uczelnie Łódź - kierunek Historia
   Zasadnicze cele kształcenia:
   • Przekazywanie podstawowej wiedzy o dziejach ojczystych i powszechnych;
   • Ogólne wykształcenie humanistyczne i z zakresu nauk społecznych;
   • Wykształcenie umiejętności wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych;
   • Wykształcenie umiejętności analizy wszelkich wytworów życia społeczno‑politycznego;
   • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciąganie wniosków z posiadanych danych;
   • Wykształcenie odpowiedzialności za uczestnictwo w życiu publicznym oraz umiejętności odnajdowania się w różnorodnych jego przejawach instytucjonalnych i niesformalizowanych;
   • Wykształcenie umiejętności rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie;Przygotowanie absolwenta do jak najlepszego wykonywania swojej pracy.
   Kwalifikacje zawodowe absolwentów:
   • historyk nauczający przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej;
   • historyk w archiwach państwowych, zakładowych, muzeach regionalnych;
   • historyk w instytucjach politycznych i państwowych;
   • historyk w mediach, prasie, radio, telewizji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich/magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych, geograficznych, ekonomicznych i prawniczych. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
    

  • HISTORIA SZTUKI

   Uczelnie Łódź - kierunek Historia Sztuki
   Studia na kierunku Historia sztuki pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii architektury i plastyki od starożytności po czasy współczesne. Absolwent dysponuje wiedzą o metodach badania i sposobie wartościowania dziedzictwa artystycznego. Program studiów oprócz zajęć dydaktycznych oferuje bogaty program zajęć praktycznych.
   Na etapie studiów licencjackich trzon tworzą wykłady i zajęcia specjalizacyjne. W latach I-III obejmują one omówienie dziejów sztuki powszechnej i polskiej. Na roku I odbywają się zajęcia z zakresu sztuki starożytnej i średniowiecznej. W kolejnym roku jest omawiana sztuka nowożytna (epoki renesansu i baroku) i XIX wieku. Zajęcia na ostatnim roku koncentrują się na sztuce nowoczesnej i współczesnej. Możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych pozwala na indywidualne rozwijanie własnych zainteresowań. Na I roku jest również realizowany blok zajęć, który przybliża studentom podstawy warsztatowe historii sztuki (aparat pojęciowy, metody opisu i datowania, wprowadzenie do historii rzemiosła artystycznego i ornamentyki). Istotnym uzupełnieniem zajęć są objazdy terenowe, które w wymiarze 6 dni są organizowane po każdym roku. Praktyczne umiejętności weryfikuje również obóz inwentaryzacyjny, który odbywa się po zakończeniu II roku. Ukoronowaniem studiów licencjackich jest egzamin i przygotowanie pracy pisemnej w ramach seminarium na III roku.
   Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw. Dysponuje zasobem merytorycznej wiedzy pozwalającym na podjęcie podstawowych działań popularyzujących sztukę. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

    

   • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Język obcy lub dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest dyplom licencjata kierunków historia sztuki lub studiów I stopnia lub magisterskich innego kierunku humanistycznego. Kwalifikacja przebiega na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub magisterskich (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia humanistyczne II stopnia lub jednolite magisterskie). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy uzuskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

  • OKCYDENTALISTYKA

   Uczelnie Łódź - kierunek Okcydentalistyka
   Okcydentalistyka jest kierunkiem studiów humanistycznych mającym umożliwić systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej. Studia te przekazują symultanicznie w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych niezbędną wiedzę historyczną (na temat cywilizacyjnie najdonioślejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych) oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów. Okcydentalistykę wyróżniają następujące środki służące osiągnięciu celów kształcenia:
   • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką: trzon programu to warsztaty i projekty realizowane przez studentów prowadzone we współpracy z instytucjami kultury,
   • interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia‑historia‑kultura,
   • oryginalna propozycja uporządkowania wiedzy o świecie: Cywilizacja Zachodu – jej osiągnięcia, krytyka i konfrontacja z innymi kulturami,
   • pluralistyczne ujęcie kultury i bogaty zestaw przedmiotów kształcących umiejętności analizy wszelkich jej przejawów: źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, kanonicznych dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych.
   Kwalifikacje zawodowe/sylwetka absolwenta:
   Okcydentalistyka wyposaża absolwenta w narzędzia intelektualne, pozwalające łączyć zrozumienie przeszłości z zainteresowaniem teraźniejszością, a także przyszłością. Kształci krytyczny namysł nad wszelkimi podziałami, kategoryzacjami politycznymi, kulturowymi w obrębie Okcydentu. Poprzez aktywizujące metody dydaktyczne kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie wiedzy (przekazywanej zarówno tradycyjnymi sposobami w mowie i piśmie, jak i angażującej nowoczesne techniki multimedialne, naukę we współpracy z instytucjami kultury) oraz samodzielne jej zdobywanie (z wykorzystaniem określonych technik pozyskiwania wiedzy i informacji). Student okcydentalistyki wdrażany jest od samego początku do pracy zespołowej (poprzez udział w realizacji projektów, w warsztatach, dyskusjach), rozwija kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy wszelkich przejawów kultury. 
   Okcydentalistyka wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność. Okcydentalistyka sprzyja możliwości zatrudnienia w następujących zawodach: wykwalifikowany pracownik sektora kultury i mediów; animator kultury; krytyk sztuki; dziennikarz; polityk. Student zyskuje także optymalne przygotowanie do uszczegółowienia i kontynuowania studiów humanistycznych na poziomie magisterskim w zakresie historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Okcydentalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
   • Dwa przedmioty do wyboru przez kandydata, w tym obowiązkowo język polski, jeżeli nie został wcześniej wybrany
    

  • ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia, aż do przekazania do archiwum państwowego. Rozwój firm zewnętrznych (outsourcing) i ich udział w funkcjonowaniu dużych przedsiębiorstw pozwala sądzić, że obsługa archiwalna dokumentacji aktowej powierzana będzie zewnętrznym firmom usługowym, wyspecjalizowanym w gromadzeniu, porządkowaniu i przechowywaniu powierzonej dokumentacji. Ta okoliczność pozwala sądzić, iż na współczesnym rynku usług może znaleźć się miejsce dla firm zewnętrznych porządkujących archiwalia, zatrudniających również absolwentów studiów podyplomowych archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • BADANIE ETNOGRAFICZNE W PROJEKTOWANIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Celem studiów jest w szczególności dostarczenie narzędzi badawczych pozwalających zrozumieć motywacje konsumentów – użytkowników przedmiotów, przestrzeni oraz usług – poprzez rozpoznanie ich potrzeb, przyzwyczajeń, wyznawanych wartości, kulturowych i społecznych czynników, które wpływają na decyzje, doświadczenie, użytkowanie. Program wpisuje się w ramy koncepcyjne antropologii projektowania (design anthropology) i kładzie nacisk na etnograficzne metody i techniki badawcze.

   Wymagania rekrutacyjne

    

    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Badania etnograficzne w projektowaniu i biznesie wymagane są ukończone studia wyższe.

  • DOCIEKANIA FILOZOFICZNE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
   W ramach proponowanych studiów podyplomowych uczestnicy uzyskają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć metodą dociekań filozoficznych. Metoda ta jest instrumentem edukacji interaktywnej i służy do wyrabiania u uczniów umiejętności, motywacji i postaw poznawczych oraz społecznych związanych z uzyskaniem intelektualnej i moralnej samodzielności. Kształtuje bowiem:
   • nawyk samodzielnego, poprawnego rozumowania;
   • świadomość własnej niewiedzy i zainteresowanie światem (ciekawość poznawcza);
   • wrażliwość moralną i intelektualną;
   • sztukę stawiania pytań i potrzebę szukania na nie odpowiedzi;
   • umiejętność całościowego spojrzenia na zagadnienie;
   • zdolność operowania posiadaną wiedzą (umiejętność operowania posiadaną wiedzą (umiejętność syntezy, analizy, wnioskowania);
   • umiejętność formułowania własnego stanowiska i jego argumentacji;
   • wiarę we własne możliwości intelektualne;
   • odwagę w tworzeniu rozwiązań teoretycznych (rozwiązywanie problemów);
   • świadomość istnienia wielu uzasadnionych rozwiązań danego problemu;
   • wyobraźnię i kreatywność;
   • świadomość konsekwencji działania i odpowiedzialność za nie;
   • postawę tolerancji rozumianą jako uznanie pozytywnej wartości w inności;
   • umiejętność prowadzenia dialogu (uważnego słuchania i rozsądnego mówienia).
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

  • ETYKA I FILOZOFIA W SZKOLE - STUDIA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczycieli
   Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii etyki i filozofii, kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (logika, sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne), warsztaty psychologiczne. Historia filozofii, Etyka. Logika i elementy erystyki. Metodyka nauczania filozofii w szkole średniej. Elementy treningu asertywności. Elementy treningu interpersonalnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauzycieli wymagane są ukończone studia wyższe.

  • NAUCZANIE HISTORII - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Nauczanie historii
   Są to studia przygotowujące osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu – historii.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Nauczanie historii wymagane są ukończone studia wyższe drugiego stopnia, tytuł zawodowy magistra oraz posiadanie uprawnień pedagogicznych.
    

  • NAUCZANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
   Są to studia przygotowujące osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu – wiedzy o społeczeństwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Nauczanie wiedzy o społeczeństwie wymagane są ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia oraz posiadanie uprawnień pedagogicznych.

  • PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELSKIE UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z FILOZOFII I ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki
   Studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje prawo nauczania etyki i filozofii:
   • absolwentom studiów drugiego stopnia kierunku Filozofia na wszystkich poziomach edukacji szkolnej;
   • absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunku Filozofia w szkołach podstawowych.
   Ponadto ukończenie w/w studiów podyplomowych uprawnia do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, jak również do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego. Uzyskanie powyżej wskazanych uprawnień poszerzy możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Filozofia. Uległa bowiem zmianie sytuacja w obszarze nauczania przedmiotów filozoficznych w oświacie: lekcje etyki stały się obowiązkowe jako alternatywa do zajęć z religii, a od roku szkolnego 2012/13 do liceów weszła filozofia jako przedmiot do wyboru.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki wymagane są ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Filozofia.

  • RZECZOZNAWSTWO UZBROJENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rzeczoznawstwo uzbrojenia
   Studia mają na celu wstępne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze biegłych sądowych oraz, po spełnieniu niezbędnych wymagań, jako rzeczoznawców. Studia wyposażą absolwentów w praktyczne i teoretyczne umiejętności konieczne do pracy w zakresie rzeczoznawstwa uzbrojenia historycznego i współczesnego. Jednocześnie studia maja wykształcić u słuchaczy umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej w ramach zajęć seminaryjnych. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy w zakresie uzbrojenia historycznego reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Rzeczoznawstwo uzbrojenia wymagane są ukończone studia wyższe.

 

 

łódź akademicka