Zasady rekrutacji na Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi 2015/2016

Uchwała nr 80/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2015/2016 oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów na poszczególnych kierunkach.

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164,poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustala niniejszym warunki oraz tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2015/2016 oraz zakres egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów na poszczególnych kierunkach

§ 1

PRZEPISY OGÓLNE

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi) na rok akademicki 2015/2016 przeprowadzała będzie egzamin wstępny (zwany dalej egzaminem) na następujące rodzaje studiów:

a) stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat;

b) stacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister sztuki;

c) jednolite studia magisterskie kończące się tytułem magister sztuki - tyko na kierunki: grafika i malarstwo ;

d) niestacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat;

e) niestacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister sztuki.

2. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma:

a) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

b) tytuł  magistra, licencjata, inżyniera  lub równorzędny spełnia pozostałe warunki rekrutacyjne.

3. Kandydat na studia zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie rekrutacji kompletu dokumentów wskazanych w procedurze egzaminacyjnej wraz oryginałem lub odpisem świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce lub za granicą zgodnie z datami obowiązującymi w harmonogramie rekrutacji; świadectwa uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie . Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku kandydata na studia pierwszeg stopnia lub jednolite studia magisterskie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki jest on zobowiązany złożyć komplet dokumentów  wymaganych w procedurze rekrutacyjnej i terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Postępowanie rekrutacyjne obowiązuje również maturzystów programu Matury Międzynarodowej z dyplomem 18.

5. W przypadku  kandydata  na  studia  drugiego  stopnia  oprócz  spełnienia  warunków  wskazanych w ust. 2 należy złożyć dodatkowo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, jeśli dotyczy - również   dyplom   studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi w załącznikach nr 1 -4 do uchwały.

6. Dokumenty, które należy złożyć w procesie rekrutacji:

DOKUMENTY  REKRUTACYJNE:

NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE  STUDIA MAGISTERSKIE

• Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia.

• Kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem lub odpisem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów.

• Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku „nowej" matury).

• Trzy fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle - wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych). Podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. W tym jedna fotografia przyklejona do podania o przyjecie na studia.

• Kserokopia dowodu osobistego kandydata (obie strony) wraz  z oryginałem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów.

• Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności wraz z oryginałem lub odpisem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów (tylko w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) .

• Kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej .

• Oświadczenie o odbiorze prac egzaminacyjnych.

• Zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady w przypadku laureata lub finalisty olimpiady artystycznej stopnia centralnego .

• Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata Ili etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszaw ie, jednostkę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z oryginałem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA STUDIA II STOPNIA

• Wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia.

• Kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem lub odpisem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów.

• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wraz oryginałem lub odpisem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów .

• Kserokopia suplementu do dyplomu.

• Zaświadczenie - wyciąg ocen z ostatniego roku studiów I stopnia (tylko w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia w uczelni innej niż ASP w Łodzi, wydany przez uczelnię macierzystą).

• Trzy fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm (bez nakrycia głowy , na jasnym tle - wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych). Podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. W tym jedna fotografia przyklejona do podania o przyjęcie na studia.

• Kserokopia dowodu osobistego kandydata (obie strony) wraz z oryginałem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów.

• Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności wraz z oryginałem lub odpisem w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez Sekretariat Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów (tylko w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) .

• Kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

• Oświadczenie o odbiorze prac egzaminacyjnych.

Kandydat może osobiście składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie lub przesłać drogą pocztową (list    polecony lub kurier) na adres uczelni w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji.

Jeśli kandydat składa dokumenty osobiście ma obowiązek przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów (m.in.: dowód osobisty, świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itd.) w celu poświadczenia zgodności z oryginałem przez sekretariat. W  przypadku  wysyłki  pocztowej  należy  dołączyć oryginały lub odpisy ww. dokumentów (poza dowodem osobistym lub paszportem, które należy przedstawić w sekretariacie bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminów wstępnych) .

7. Rekrutacja na studia w ASP w Łodzi prowadzona będzie w formie egzaminu konkursowego, przeprowadzanego przez Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów . Egzamin wstępny może być podzielony na etapy (części). Kandydaci zobowiązani są przystąpić do wszystkich obowiązujących na danym wydziale etapów (części) egzaminu, a w etapie podzielonym na zadania - do wszystkich zadań. Nieprzystąpienie Kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu wyklucza go z dalszego postępowania oraz z konkursu wyników .

8. Przebieg egzaminów na poszczególnych Wydziałach stanowią załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Egzamin wstępny jest punktowany. W przypadku, gdy egzamin składa się z dwóch lub więcej etapów (lub części) punktowany jest każdy etap lub część egzaminu wstępnego z osobna. W przypadku gdy etap  lub część egzaminu  podzielony/a jest  na zadania,  punktowane jest  również każde zadanie z osobna.

10. Prace wykonywane podczas egzaminu są kodowane.

11. Podczas egzaminów wstępnych Kandydatów obowiązuje zakaz wnoszenia oraz używania telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność  lub wymianę informacji.

12. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz komunikowania się Kandydatów między sobą oraz z osobami trzecimi.

13. Złamanie którejkolwiek z zasad obowiązujących podczas egzam1now wstępnych skutkuje przerwaniem egzaminu dla osoby łamiącej te zasady i wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego .

14. Maksymalną i minimalną punktację egzaminu określają załączniki do niniejszej uchwały. Suma uzyskanych punktów za wszystkie etapy, części lub zadania stanowi podstawę do ustalenia lokaty Kandydata na studia na liście kwalifikacyjnej. Na studia zostaną przyjęci Kandydaci, którzy w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej . W przypadku uzyskania przez kilku Kandydatów tej samej minimalnej liczby punktów zostają przyjęci wszyscy Kandydaci, nawet jeśli przekroczony zostanie limit miejsc. W takiej sytuacji Wydziałowa  Komisja ds. Naboru Kandydatów informuje Rektora o przekroczeniu limitu miejsc ze względu na zaistniałą sytuację.

15. Uczelnia nie jest zobowiązana  przyjąć  na  I rok  studiów  liczby  studentów  określonych  limitem, w przypadku gdy nie uzyskali oni minimalnej liczby punktów określonych w załącznikach do niniejszej uchwały.

16. W razie niewypełnienia limitu, przyjęć ASP w Łodzi może ogłosić dodatkowy termin naboru.

17. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi może zawiesić rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2015/2016 na prowadzone w uczelni kierunki, gdy liczba zarejestrowanych Kandydatów jest mniejsza niż podane minimalne progi.

18. Obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo maturalne za granicą składają komplet dokumentów zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi przepisami.

19. Zasady rekrutacji finalistów i laureatów Olimpiady Artystycznej określone są odrębną Uchwałą Senatu.

20. Prace powstałe na egzaminie podlegają zwrotowi w wyznaczonym terminie po zakończeniu postępowania  rekrutacyjnego .

21. Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów mogą złożyć wniosek do Rektora o zwiększenie limitu przyjęć w uzasadnionych przypadkach. O decyzji Rektora, Wydziałowa Komisja ds. Naboru Kandydatów ma obowiązek niezwłocznie poinformować Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

22. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu tej opłaty zostaną określone i podane do wiadomości Zarządzeniem Rektora.

23. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości do końca kwietnia każdego roku. 24.Rekrutacja jest jawna . Kandydat ma prawo do uzyskania informacji o liczbie uzyskanych punktów.

25. Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów ustalają listę kandydatów przyjętych na I rok studiów po terminie wyznaczonym na dostarczenie świadectw maturalnych, jest on ściśle powiązany z terminem wyznaczanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na wydawanie świadectw maturalnych .

26. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na studia stacjonarne w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, a nie został przyjęty na I rok studiów stacjonarnych , zajmując niższą pozycję na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów na studia niestacjonarne , na ten sam poziom kształcenia na rok akademicki 2015/2016 prowadzone na tym samym kierunku i wydziale w ASP w Łodzi. Kandydat, o którym mowa w niniejszym punkcie nie wnosi ponownej opłaty rekrutacyjnej.

27. Kandydat, który nie zdał egzaminu na studia stacjonarne w ASP w Łodzi może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzonych w ASP w Łodzi. Kandydat, o którym mowa w niniejszym punkcie wnosi opłatę rekrutacyjną.

28. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do innej szkoły wyższej - bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w tej szkole - zdają egzamin do ASP w Łodzi, obowiązujący na wybranym przez Kandydata kierunku, formie studiów i poziomie kształcenia . Kandydat, o którym mowa wnosi opłatę rekrutacyjną.

29. Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym na dany kierunek, formę studiów poziom kształcenia. Kandydaci, o których mowa wnoszą opłatę rekrutacyjną.

30. Po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego (w przypadku części - po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego) Wydziałowe Komisje ds. naboru Kandydatów sporządzają listy rankingowe (wg uzyskanych punktów w kolejności malejącej z podaniem punktacji) i wywieszają je zgodnie   z   harmonogramem   rekrutacji.   Wywieszane   są   listy   osób   zakwalifikowanych ,   jak i niezakwalifikowanych oraz przyjętych, nieprzyjętych na studia oraz listy osób, które otrzymały odpowiednią liczbę punktów, ale nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc. W przypadku osób, które otrzymały liczbę punktów wystarczającą  do przyjęcia na studia na danym kierunku, formie studiów i poziomie kształcenia , ale nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, możliwe jest ich przyjęcie w przypadku pisemnej rezygnacji osób z listy przyjętych. W takiej sytuacji pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów wraz ze świadectwem dojrzałości i zajęły kolejno najwyższe miejsca na ww. liście.

31. Niezwłocznie po ogłoszeniu końcowych wyników rekrutacji wydziałowe komisje ds. naboru kandydatów sporządzają decyzje dla kandydata o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podpisane przez przewodniczącego i wszystkich członków Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów. Drugi egzemplarz decyzji pozostaje w dokumentach rekrutacyjnych .

32. Kandydatów przyjętych na studia obowiązują zasady odpłatności za świadczone usługi edukacyjne przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisami obowiązującymi w ASP w Łodzi.

33. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z wydziałową komisją ds. naboru kandydatów po osobistym zgłoszeniu się Kandydata do pracownika  sekretariatu  wydziałowej  komisji  ds.  naboru  kandydatów  z  aktualnym  orzeczeniem o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I częścią) egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej .

34. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji złożenia ślubowania , którego treść określa statut uczelni.

35. Z każdą osobą przyjętą na studia na rok akademicki 2015/2016 zostanie podpisana umowa określająca warunki odpłatności za studia lub inne usługi edukacyjne .