Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na ASP w Łodzi 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 172/16/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r, poz. 572 z późń. zm.) Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przyjętego Uchwałą Senatu nr 17 z dnia 29 czerwca 2006 r. (z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późń. zm.) w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustala niniejszym warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz zakres egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów:
§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi lub Akademią) będzie przeprowadzała rekrutację na rok akademicki 2017/2018 na kierunki studiów prowadzone na następujących formach studiów i formach kształcenia:
1) stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat - na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba, tkanina i ubiór, wzornictwo;
2) stacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister sztuki - na kierunki: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, rzeźba, tkanina i ubiór, wzornictwo;
3) stacjonarne jednolite studia magisterskie kończące się tytułem magister sztuki - na kierunki: grafika, malarstwo;
4) niestacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat - na kierunki: grafika, malarstwo, tkanina i ubiór;
5) niestacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister sztuki - na kierunki: grafika, malarstwo, tkanina i ubiór.
2. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię z zastrzeżeniem ust. 7 oraz posiada:
1) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
3. Kandydat na studia stacjonarne jest zobowiatzany do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
4. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rekrutację na rok akademicki 2017/2018 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji. System dostępny jest na stronie internetowej ASP w Łodzi.
5.Rekrutacja prowadzona drogą elektroniczną na wszystkie kierunki, formy studiów i formy kształcenia wymienione w ust. 1 rozpocznie się w maju 2017 roku, a zakończy się we wrześniu 2017 roku.
6. Osoba, która zgłasza się drogą elektroniczną na studia w ASP w Łodzi ma obowiązek:
1) zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Rejestracja na wybrany kierunek, formę studiów i formę kształcenia możliwa jest tylko w terminie ustalonym przez uczelnię. Data podana jako koniec rejestracji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów;
2) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
3) dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora ASP w Łodzi (nie dotyczy osób zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej). Opłata powinna zostać uiszczona w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
7. Kandydatem na studia staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w ust. 6. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia w ASP w Łodzi może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.
8. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy zostaną zakwalifikowani na stacjonarne studia (I stopnia lub jednolite magisterskie) lub nie zostaną zakwalifikowani z powodu braku miejsc w limicie przyjęć (tzw. lista rezerwowa) zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu rekrutacji w terminie ustalonym przez uczelnię.
9. Wszyscy kandydaci na niestacjonarne studia pierwszego stopnia lub stacjonarne drugiego stopnia lub niestacjonarne studia drugiego stopnia będący obywatelami polskimi, zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu rekrutacji w terminie ustalonym przez uczelnię
9. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów wymienionych w ust. 8 oraz w ust. 9 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. Obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo maturalne za granicą składają komplet dokumentów zgodnie z wymogami określonymi odrębnymi przepisami.
10. Wszyscy kandydaci cudzoziemcy na studia w ASP w Łodzi zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu rekrutacji w terminie ustalonym przez uczelnię.
11. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów cudzoziemców stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.
12. Świadectwa/ dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowane przez uczelnię określone są odrębną Uchwałą Senatu.
14. Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Wydziałową Komisją ds. Naboru Kandydatów po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu rekrutacji z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu.
15. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia oraz zwrotu tej opłaty zostaną określone i podane do wiadomości Zarządzeniem Rektora.
16. Harmonogram rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej do końca kwietnia 2017 roku.
17. Limity przyjęć na każdy kierunek, formę studiów oraz formę kształcenia wymienione w ust. 1 zostaną określone odrębną Uchwałą Senatu.
18. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut uczelni.
19. Z każdą osobą przyjętą na studia na rok akademicki 2017/2018 zostanie podpisana umowa określająca warunki odpłatności za studia lub inne usługi edukacyjne.
§2
WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO
1. Uczelnia przeprowadza egzaminy wstępne w formie egzaminu konkursowego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata i szczególne predyspozycje do podejmowania studiów na danym kierunku, formie studiów i formie kształcenia.
2. Egzaminy na studia przeprowadzane są przez Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów. Komisja podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
3. Przebieg egzaminów wstępnych na rok akademicki 2017/2018 na poszczególnych wydziałach został określony w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszej Uchwały. Warunki egzaminów wstępnych wymienione w załącznikach nr 1 - nr 5 do niniejszej uchwały obowiązują w takim samym zakresie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie jak i cudzoziemców.
4. Egzamin wstępny może być podzielony na etapy lub części. Etap może być podzielony na części/ zadania. Część egzaminu może być podzielona na zadania.
5. Kandydaci zdający egzamin wstępny na dany kierunek, formę studiów i formę kształcenia zobowiązani są do przystąpienia do wszystkich etapów/ części egzaminu, a w etapie/ części podzielonym na zadania - do wszystkich zadań. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu wyklucza go z dalszego postępowania rekrutacyjnego oraz z konkursu wyników. W takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na studia.
6. Prace wykonywane przez kandydatów podczas egzaminu są kodowane.
7. Podczas egzaminów wstępnych kandydatów obowiązuje zakaz wnoszenia oraz używania telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność lub wymianę informacji.
8. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz komunikowania się kandydatów między sobą oraz z osobami trzecimi.
9.  Podczas egzaminu obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania oraz filmowania.
10. Złamanie którejkolwiek z zasad obowiązujących podczas egzaminów wstępnych skutkuje przerwaniem egzaminu dla osoby łamiącej te zasady i wykluczeniem z dalszego postępowania rekrutacyjnego oraz wydaniem przez komisję decyzji o nieprzyjęciu na studia.
11. Egzamin wstępny jest punktowany.
12. W przypadku, gdy egzamin składa się z dwóch lub więcej etapów (lub części) punktowany jest każdy etap lub część egzaminu wstępnego z osobna. W przypadku gdy etap lub część egzaminu podzielony/a jest na zadania, punktowane jest również każde zadanie z osobna.
13. Maksymalną punktację egzaminu oraz minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia określają załączniki (nr 1 - nr 5) do niniejszej Uchwały. Suma uzyskanych punktów za wszystkie etapy, części lub zadania stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na liście rankingowej.
14. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na studia w ASP w Łodzi jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia oraz jednocześnie zajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć.
15. Na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy w ramach limitu przyjęć zajmą kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej oraz uzyskają co najmniej wymaganą liczbę punktów do przyjęcia na studia.
16. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby punktów wymaganych do przyjęcia na studia w sytuacji, gdy chociaż jeden z dwóch kandydatów z tą samą liczbą punktów mieści się w limicie przyjęć, na studia zostają zakwalifikowani wszyscy kandydaci z tą samą liczbą punktów, nawet jeśli przekroczony zostanie limit miejsc.
17. Uczelnia nie jest zobowiązana przyjąć na I rok studiów liczby studentów określonych limitem, w przypadku, gdy nie uzyskali oni minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia określonych w załącznikach nr 1 - nr 5 do niniejszej Uchwały.
18. ASP w Łodzi może ogłosić dodatkowy nabór w terminach określonych w § 1 ust. 5. w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć
19.  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi może zawiesić rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 na kierunki studiów wymienione w § 1 ust. 1, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż podane minimalne progi.
20. Kandydat na studia w ASP w Łodzi przystępujący do egzaminów wstępnych w części praktycznej zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez uczelnię.
21. Rekrutacja jest jawna. Kandydat ma prawo do uzyskania informacji o liczbie uzyskanych punktów.
22. Po każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego (w przypadku części - po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego) Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów sporządzają listy rankingowe (wg uzyskanych punktów w kolejności malejącej z podaniem punktacji).
23. W przypadku osoby, która otrzymała liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia na studia na danym kierunku, formie studiów i formie kształcenia, ale nie została przyjęta z powodu braku miejsc, możliwe jest przyjęcie jej w przypadku pisemnej rezygnacji osoby z listy przyjętych. W takiej sytuacji pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów rekrutacyjnych i zajęły kolejno najwyższe miejsca na ww. liście.
24. Niezwłocznie po ogłoszeniu końcowych wyników rekrutacji Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów sporządzają decyzje dla kandydata o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podpisane przez przewodniczącego i wszystkich członków Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów. Drugi egzemplarz decyzji pozostaje w dokumentach rekrutacyjnych.
25. Wydziałowe Komisje ds. Naboru Kandydatów ustalają listę kandydatów przyjętych na I rok stacjonarnych studiów I stopnia i stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich po terminie wyznaczonym na dostarczenie świadectw maturalnych.
26. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na stacjonarne studia w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2017/2018, a nie został przyjęty na stacjonarne studia, zajmując niższą pozycję na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów na niestacjonarne studia na rok akademicki 2017/2018 na tę samą formę kształcenia prowadzoną na tym samym kierunku i wydziale ASP w Łodzi z zastrzeżeniem ust. 27 i ust. 28.
27. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na kierunek grafika na stacjonarne studia jednolite magisterskie ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2017/2018, a nie został przyjęty na stacjonarne studia jednolite magisterskie, zajmując niższą pozycję na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów na niestacjonarne studia stopnia na kierunek grafika na rok akademicki 2017/2018.
28. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na kierunek malarstwo na stacjonarne studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi podczas rekrutacji na rok akademicki 2017/2018, a nie został przyjęty na stacjonarne studia jednolite magisterskie, zajmując niższą pozycję na liście rankingowej wyników, może ubiegać się o przyjęcie bez egzaminów na niestacjonarne studia stopnia na kierunek malarstwo na rok akademicki 2017/2018.
29. Osoby, które nie zostały przyjęte do innej szkoły wyższej - bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego w tej szkole - zdają egzamin do ASP w Łodzi, obowiązujący na wybranym przez kandydata kierunku, formie studiów i formie kształcenia.
30. Osoby wymienione w ust. 29 obowiązuje procedura wymieniona w § 1 ust. 6 oraz przystąpienie do egzaminu wstępnego.
§ 3
ZASADY PRZYJĘĆ CUDZOZIEMCÓW
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w ASP w Łodzi, jeżeli:
1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych osoby niebędące obywatelami polskimi tj.:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2. mogą podejmować i odbywać studia wyższe, oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub właściwego ministra ds. kultury i dziedzictwa narodowego;
4) decyzji rektora uczelni.
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
1) jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) - bez odpłatności za studia - stypendia te przyznaje osobom kształcącym się w uczelniach artystycznych minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
2) na zasadach odpłatności:
a) osoba taka ponosi opłaty zgodne z Zarządzeniem Rektora ASP;
b) przy opłacie za pierwszy rok obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 200 euro niezależnie od liczby podjętych studiów;
c) na uzasadniony wniosek cudzoziemca rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie;
d) kształcenie na studiach prowadzonych w języku angielskim lub innych językach obcych jest odpłatne;
e) cudzoziemcy polskiego pochodzenia, podejmujący na zasadach odpłatności studia w języku polskim, wnoszą opłaty obniżone o 30%.
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych - o przyjęcie na kształcenie na tych warunkach finansowych aplikują cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno - konsularnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej - (rządu innego państwa) bez ponoszenia opłat za naukę - stypendia te są przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą;
5) jako stypendyści uczelni
5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i ust. 4.
6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów z polskim obywatelstwem albo na zasadach określonych w ust. 3 i ust. 4. Z tymże w takiej sytuacji nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
7.  Cudzoziemcy są przyjmowani na studia w limicie przyjęć.
8. Cudzoziemcy, kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, składają dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018 dla cudzoziemców zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. Świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz dyplomy podlegają legalizacji i/lub nostryfikacji. Uczelnia może odstąpić od nostryfikowania dyplomów na mocy obowiązujących przepisów.
9. Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje równoważne świadectwa dojrzałości oraz dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wskazane w tych umowach.
10. Cudzoziemcy przystępują do egzaminu wstępnego w języku polskim. Językiem wykładowym jest również język polski. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydaci na studia w ASP w Łodzi składają świadectwo ukończenia takiego kursu wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi;
lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Kandydaci na studia w ASP w Łodzi składają certyfikat wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi;
lub
3) uzyskają potwierdzenie ASP w Łodzi, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późń. zm.) w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
§4
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. Odwołanie się kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej od decyzji Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów o nieprzyjęciu lub przyjęciu może dotyczyć jedynie wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej Uchwale z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
2. Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów kandydat składa w wyznaczonym terminie w Dziale Nauczania - budynek Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121 bądź listownie.
3. Podstawę odwołania stanowią wyłącznie merytoryczne lub formalne uchybienia w postępowaniu rekrutacyjnym Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów.
4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji ds. Naboru Kandydatów na posiedzeniu.
5. Posiedzenia komisji są protokołowane.
6.  Decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7.  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje decyzję wraz z dokumentacją kandydata przyjętego na studia do właściwego dziekanatu.
8. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje decyzję wraz z dokumentacją kandydata nieprzyjętego na studia do Działu Nauczania.
§5
PRZEBIEG EGZAMINÓW NA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH
Przebieg egzaminów wstępnych na rok akademicki 2017/2018 na poszczególnych wydziałach został określony w załącznikach do niniejszej Uchwały:
Załącznik nr 1 - Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Grafiki i Malarstwa
Załącznik nr 2- Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych
Załącznik nr 3- Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Sztuk Wizualnych
Załącznik nr 4- Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Tkaniny i Ubioru
Załącznik nr 5- Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz.
§6
WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW
Wykaz dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018 został określony w załącznikach do niniejszej Uchwały:
Załącznik nr 6- Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów będących obywatelami polskimi Załącznik nr 7 - Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów będących cudzoziemcami.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.