Akademia Sztuk Pięknych rekrutacja 2021

 

Uchwała nr 222/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2021/2022


Na podstawie art. 70 ust. 1 w związku z art. 70 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 4a, ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustala niniejszym warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz zakres egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2021/2022:

 

§ 1

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi lub Akademią) będzie przeprowadzała rekrutację na rok akademicki 2021/2022 na kierunki studiów na następujących formach i poziomach studiów prowadzone w języku polskim, oraz w języku angielskim zastrzeżeniem ust. 23:
1) studia stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat — na kierunki:
animacja (profil ogólnoakademicki) architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) biżuteria (profil ogólnoakademicki)
edukacja artystyczne w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki) fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki)
projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki) projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) rzeźba (profil praktyczny)
tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) wzornictwo (profil ogólnoakademicki)
2) studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister — na kierunki:
grafika (profil ogólnoakademicki) malarstwo (profil praktyczny)
3) studia stacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister — na kierunki:
animacja (profil ogólnoakademicki) architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) biżuteria (profil ogólnoakademicki)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki) fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki)
projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki)
rzeźba (profil praktyczny)
tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki)
wzornictwo (profil ogólnoakademicki)

2. Do odbywania studiów w Akademii może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9 oraz posiada:
1) w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
a) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia T września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);
c) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);
d) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
e) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
2) w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów.

3. Akademia prowadzi rejestrację kandydatów na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2021/2022 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego. System dostępny jest na stronie internetowej ASP w Łodzi.

4. Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną na wszystkie kierunki studiów, formy studiów (studia stacjonarne) i poziomy (studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) wymienione w ust. 1. Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się w maju 2021 roku, a zakończy się we wrześniu 2021 roku, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

5. Osoba, zgłaszająca się na studia w ASP w Łodzi, ma obowiązek:
1) zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
2) wybrać kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów. Wybór kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów możliwy jest tylko w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.
Data podana jako koniec rejestracji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów.
3) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
4) dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ww. zarządzeniu Rektora, dotyczących braku obowiązku wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.
Opłatę należy uiścić w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
5) uczestniczyć w egzaminie wstępnym na kierunek studiów, o którym mowa w pkt. 2) z zastrzeżeniem aktualnie obowiązującej Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, po uzyskaniu statusu kandydata i dopuszczeniu do egzaminu wstępnego.

6. Kandydatem na studia staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w ust. 5 pkt 1 — pkt 4 powyżej.

7. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto indywidualne w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

8. Do postępowania egzaminacyjnego na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.

9. Do postępowania egzaminacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia, który jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunku pokrewnym do kierunku studiów drugiego stopnia, jaki kandydat wybrał w procedurze rekrutacji na studia w ASP w Łodzi, o ile wymóg taki zostat wskazany w załącznikach nr 1 — nr 12 do niniejszej uchwały.

10. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zostaną zakwalifikowani na studia stacjonarne (pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie) lub nie zostaną zakwalifikowani na te studia z powodu braku miejsc w limicie przyjęć (tzw. lista rezerwowa), zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

11. Wszyscy kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia, będący obywatelami polskimi, zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

12. Wszyscy kandydaci cudzoziemcy na studia stacjonarne pierwszego stopnia, stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne drugiego stopnia, zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

13. Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych, wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców na kierunki studiów wymienione w ust. 1 w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022, ustala Rektor zarządzeniem. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

15. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określone są odrębną Uchwałą Senatu. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określone są odrębną Uchwałą Senatu.

16. Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Komisją rekrutacyjną kierunku po zgłoszeniu się kandydata do pracownika Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu wstępnego.

17. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia tej opłaty zostaną określone i podane do wiadomości zarządzeniem Rektora. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

18. Dziekani przedstawiają Rektorowi, składając w Dziale Nauczania, harmonogramy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.

19. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor zarządzeniem. Harmonogram rekrutacji oznacza terminy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, terminy elektronicznej rekrutacji oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski i cudzoziemców.

20. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2021 roku. W przypadku dodatkowej rekrutacji, o której mowa w § 2 ust. 33 niniejszej uchwały, harmonogram dodatkowej rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 31 lipca 2021 roku.

21. Limity przyjęć na każdy kierunek studiów w danej formie studiów oraz na danym poziomie studiów wymieniony w ust. 1, zostaną określone odrębną Uchwałą Senatu. Uchwała Senatu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

22. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć na danym kierunku studiów w danej formie studiów (studia stacjonarne) oraz na danym poziomie (studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia), określonego uchwałą wymienioną w ust. 21, uczelnia nie uruchomi I roku studiów na danym kierunku studiów w danej formie studiów oraz na danym poziomie na rok akademicki 2021/2022.

23. W przypadku, gdy Senat ASP w Łodzi podejmie decyzję o prowadzeniu studiów w języku angielskim, kandydatów obowiązują zasady rekrutacji określone w niniejszej uchwale.

24. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim zobowiązani są dodatkowo do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

25. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na wymaganym przez Uczelnię poziomie B1 będzie dokument przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

26. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku polskim, kandydat zdaje w języku polskim.

27. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku angielskim, kandydat zdaje w języku angielskim.

28. Termin na wniesienie przez kandydata wszelkich pism, uważa się za zachowany, jeśli pismo przed upływem terminu zostało złożone w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) tj. Poczta Polska S.A. lub złożone w polskim urzędzie konsularnym. W sprawie odwołań od decyzji administracyjnych mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2018.2096 tj. z późn. zm.).

 

§ 2

 

WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO


1. Podstawę przyjęcia na studia:
1) pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata. Egzaminy wstępne nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub egzaminem dojrzałości.
2) pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w ASP w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b-e niniejszej uchwały oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata.
3) drugiego stopnia stanowi wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata.

2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez rekrutację, w tym egzaminy wstępne na wszystkie kierunki studiów wymienione § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przeprowadzane są przez Komisje rekrutacyjne kierunku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zadania i pytania egzaminacyjne formułują i precyzują poszczególne Komisje rekrutacyjne kierunku.

3. Komisja rekrutacyjna kierunku podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydata na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Komisję rekrutacyjną kierunku. Decyzje podpisuje Przewodniczący danej Komisji rekrutacyjnej kierunku. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku przysługuje odwołanie do Rektora.

4. Przebieg i zakres egzaminów wstępnych na rok akademicki 2021/2022 na poszczególne kierunki studiów zostały określone w załącznikach nr 1 — nr 12 do niniejszej uchwały. Warunki egzaminów wstępnych wymienione w załącznikach nr 1 — nr 12 do niniejszej uchwały obowiązują w takim samym zakresie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie jak i cudzoziemców zarówno na studia prowadzone w języku polskim jak i w języku angielskim.

5. Egzamin wstępny może być podzielony na etapy lub części. Etap może być podzielony na części/ zadania. Część egzaminu może być podzielona na zadania.

6. Prace egzaminacyjne wykonywane przez kandydatów podczas egzaminu wstępnego w części praktycznej są kodowane. System kodowania prac ustala, przygotowuje i wykonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

7. Termin egzaminu wstępnego tj. dzień, godzina i sala, podany w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały, zostanie indywidualnie przyporządkowany każdemu kandydatowi w Systemie Elektronicznej Rekrutacji najpóźniej dwa dni przed egzaminem. Kandydat ma obowiązek sprawdzać termin egzaminu wstępnego na swoim koncie rejestracyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

8. Do każdego etapu/części etapu egzaminu wstępnego Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku sporządza odrębną listę obecności kandydatów dopuszczonych do etapu/części etapu egzaminu.

9. Kandydat, przystępujący do egzaminu wstępnego w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym urzędowym dokumentem tożsamości. Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku przed rozpoczęciem egzaminów sprawdza tożsamość kandydatów.

10. Kandydat, który okaże dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, podpisuje się na liście obecności i może uczestniczyć w egzaminie wstępnym.

11. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, nie może uczestniczyć w egzaminie wstępnym, co Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku odnotowuje na liście obecności kandydatów.

12. Na egzamin wstępny kandydat zgłasza się w wyznaczonym terminie najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Po rozpoczęciu egzaminu wstępnego spóźniony kandydat nie może przystąpić i uczestniczyć w egzaminie wstępnym.

13. Kandydaci, zdający egzamin wstępny na dany kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów, zobowiązani są do przystąpienia do wszystkich etapów/ części egzaminu, a w etapie/ części podzielonym na zadania — do wszystkich zadań w wyznaczonym terminie. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu, Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku odnotowuje na liście obecności kandydatów, stosując zapis nieobecny z podaniem tożsamości kandydata.

14. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu wstępnego w wyznaczonym terminie wyklucza go z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz z konkursu wyników. W takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

15. W przypadku postępowania egzaminacyjnego złożonego z dwóch etapów, warunkiem koniecznym dopuszczenia kandydata do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej wymaganej minimalnej liczby punktów z pierwszego etapu postępowania egzaminacyjnego, określonej w załącznikach nr 1— nr 12 do niniejszej uchwały.

16.  Kandydat, który uzyska w pierwszym etapie postępowania egzaminacyjnego liczbę punktów niższą niż wymagana minimalna liczba punktów, o której mowa w ust. 15, nie zostanie dopuszczony do drugiego etapu postępowania egzaminacyjnego. Niedopuszczenie kandydata do drugiego etapu postępowania egzaminacyjnego wyklucza kandydata z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz z konkursu wyników i w takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

17. Podczas egzaminów wstępnych kandydatów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność lub wymianę informacji.

18. Podczas egzaminu wstępnego obowiązuje zakaz komunikowania się kandydatów między sobą oraz z osobami trzecimi.

19. Podczas egzaminu wstępnego obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania oraz filmowania.

20. Złamanie którejkolwiek z zasad, obowiązujących podczas egzaminów wstępnych, skutkuje przerwaniem egzaminu dla osoby łamiącej te zasady i wykluczeniem z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz wydaniem przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

21. Egzamin wstępny jest punktowany. Punkty to wartości liczb naturalnych. Wynik egzaminu wstępnego stanowi 100% (sto procent) łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

22. W przypadku, gdy egzamin wstępny składa się z dwóch lub więcej etapów (lub części) punktowany jest każdy etap lub część egzaminu wstępnego z osobna. W przypadku, gdy etap lub część egzaminu podzielony/a jest na zadania, punktowane jest również każde zadanie z osobna.

23. Maksymalną punktację egzaminu wstępnego oraz minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia określają załączniki nr 1 — nr 12 do niniejszej uchwały. Suma uzyskanych punktów za wszystkie etapy, części lub zadania stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na liście rankingowej.

24. Komisja rekrutacyjna kierunku sporządza listy rekrutacyjne po każdym etapie/części egzaminu wstępnego, z podaniem uzyskanej liczby punktów przez każdego kandydata zgodnie z ust. 23.

25. Komisja rekrutacyjna kierunku sporządza, po zakończeniu całego postępowania egzaminacyjnego, listy osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych na studia oraz listy osób przyjętych/nieprzyjętych na studia, z podaniem łącznej uzyskanej liczby punktów z egzaminu wstępnego przez każdego kandydata zgodnie z ust. 23.

26. Listy rekrutacyjne wymienione w ust. 24 i ust. 25 sortowane są malejąco wg liczby uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego. Listy rekrutacyjne podpisuje przewodniczący Komisji rekrutacyjnej kierunku.

27. Kandydat zda egzamin wstępny, jeżeli przystąpi do wszystkich obowiązujących etapów/ części i zadań egzaminu wstępnego na danym kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów i uzyska łącznie co najmniej wymaganą liczbę punktów z egzaminu wstępnego do przyjęcia na studia.

28. W przypadku, nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu, Komisja rekrutacyjna kierunku nie przydziela kandydatowi punktów za etap, część lub zadanie egzaminacyjne, do którego kandydat nie przystąpił i stosuje przepisy ust. 14.

29. Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia, jeżeli zda egzamin wstępny zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 27 i zajmie miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

30. Kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia, jeżeli zda egzamin wstępny zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 27, ale nie zajmie miejsca na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

31. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na studia w ASP w Łodzi jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów z egzaminu wstępnego wymaganej do przyjęcia na studia oraz jednocześnie zajęcie miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć.

32. Oprócz wymogów zawartych w ust. 31, kandydat w celu przyjęcia na studia w ASP w Łodzi jest zobowiązany dostarczyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały. W pizypadku niedostarczenia przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w ww. terminie, zostanie wydana decyzja o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

33. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia w podstawowym terminie, ASP w Łodzi może ogłosić dodatkowy nabór na kierunki studiów wymienione § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w terminach określonych w zarządzeniu Rektora dotyczącym harmonogramu dodatkowej rekrutacji.

34. Kandydaci, którzy w podstawowym terminie zostali zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022, ale nie zostali przyjęci na te studia z powodu niedostarczenia świadectwa dojrzałości w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały, w przypadku gdy wynik ich egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022, na kierunek studiów na jaki nie zostali przyjęci. W takiej sytuacji kandydaci składają podanie wraz ze świadectwem dojrzałości do właściwej Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej do dnia 23 września 2021 r. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, którego dokonuje właściwa Komisja rekrutacyjna kierunku. Przyjęcie na studia może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wolnego miejsca w ramach limitu przyjęć na dany kierunek studiów, o którym mowa w § 1 ust. 21 niniejszej uchwały.

35. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi może zawiesić rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2021/2022 na kierunki studiów wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż podane wcześniej przez Senat minimalne limity przyjęć.

36. Kandydat na studia w ASP w Łodzi, przystępujący do egzaminów wstępnych w części praktycznej, zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie wskazanym przez uczelnię.

37. Rekrutacja jest jawna. Kandydat ma prawo do uzyskania informacji o liczbie uzyskanych punktów.

38. W przypadku kandydata, który otrzyma liczbę punktów z egzaminu wstępnego wystarczającą do przyjęcia na studia na danym kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie, ale nie zostanie przyjęty z powodu niezajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć, możliwe jest jego przyjęcie w przypadku pisemnej rezygnacji osoby z listy przyjętych, najpóźniej do dnia 30 września 2021 r. W takiej sytuacji pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, któizy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały i zajmą kolejno najwyższe miejsca na ww. liście.

39. Komisje rekrutacyjne kierunku ustalają listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok:
1) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia po terminie na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały i dokonują wpisu na listę studentów;
2) studiów stacjonarnych drugiego stopnia po terminie na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały i dokonują wpisu na listę studentów.

40. Osoba zgłaszająca się na studia do ASP w Łodzi, która nie została przyjęta do innej uczelni — bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w tej uczelni - zobowiązana jest do przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego na wybranym przez tę osobę kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów w ASP w Łodzi zgodnie z zapisami niniejszej uchwały.

41. Osobę, wymienioną w ust. 40, obowiązuje procedura wymieniona w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.


§ 3

 

ZASADY PRZYJĘĆ CUDZOZIEMCÓW


1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, o których mowa w § 1 ust.1 powyżej, jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego
lub
2) posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego wydany zgodnie z art.11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
lub
3) uzyskają potwierdzenie ASP w Łodzi, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

2. Kandydaci cudzoziemcy, na studia prowadzone w języku angielskim, zobowiązani są do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

3. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego wskazane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Poza zasadami opisanymi w niniejszym § 3, kandydatów cudzoziemców obowiązują wszystkie pozostałe warunki rekrutacji wskazane niniejszą uchwałą.

5. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu wstępnego określonego w załącznikach nr 1— nr 12 do niniejszej uchwały.

6. Zasady na jakich cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej regulują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie   wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2020. poz. 85, z późn. zm.).

7. Cudzoziemcy — przez okres postępowania rekrutacyjnego oraz cały okres studiów w ASP w Łodzi winni we własnym zakresie zabezpieczyć wszelkie prawa dotyczące ich ochrony zdrowia.

8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 4

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

1. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku o odmowie przyjęcia na studia służy kandydatowi na warunkach wskazanych w § 2 ust. 3 powyżej. Odwołanie wnosi się do Rektora za pośrednictwem właściwej Komisji rekrutacyjnej kierunku, z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

2. Decyzja Rektora jest ostateczna.

3. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku, kandydat składa w sposób wskazany w § 1 ust. 28 niniejszej uchwały.

4. Decyzję Rektora, dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 5


PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW


Przebieg egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2021/2022 został określony w załącznikach do niniejszej uchwały:

Załącznik nr 1
Zasady rekrutacji na kierunek animacja (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 2
Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 3
Zasady rekrutacji na kierunek biżuteria (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 4
Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 5
Zasady rekrutacji na kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 6
Zasady rekrutacji na kierunek grafika (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 7
Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo (profil praktyczny) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 8
Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 9
Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 10
Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba (profil praktyczny) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 11
Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 12
Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.