Akademia Sztuk Pięknych rekrutacja 2024/2025

 

Uchwała nr 174/23/k20-24 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2024/2025

Na podstawie art. 70 ust. 1 w związku z art. 70 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 4a, ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ustala niniejszym warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz zakres egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2024/2025:

 

§ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (zwana dalej ASP w Łodzi lub Akademią) będzie przeprowadzała rekrutację na rok akademicki 2024/2025 na kierunki studiów na następujących formach i poziomach studiów prowadzone w języku polskim, oraz w języku angielskim, z zastrzeżeniem ust. 23:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem licencjat – na kierunki:

animacja (profil ogólnoakademicki) architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) biżuteria (profil ogólnoakademicki)

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki)

fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) nowe media (profil ogólnoakademicki) projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki) projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) wzornictwo (profil ogólnoakademicki)

  1. studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister – na kierunki:

grafika (profil ogólnoakademicki) malarstwo (profil ogólnoakademicki) rzeźba (profil ogólnoakademicki)

  1. studia stacjonarne drugiego stopnia kończące się tytułem magister – na kierunki:

animacja (profil ogólnoakademicki) architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) biżuteria (profil ogólnoakademicki)

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki)

fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki) projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) rzeźba (profil praktyczny)

tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki)

wzornictwo (profil ogólnoakademicki)

 1. Do odbywania studiów w Akademii może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11 oraz posiada:

  1. w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

   1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   6. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230);

   7. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230);

   8. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

   9. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

  2. w przypadku studiów drugiego stopnia dyplom ukończenia studiów.

 2. Akademia prowadzi rejestrację kandydatów na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2024/2025 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego. System dostępny jest na stronie internetowej ASP w Łodzi.

 1. Rejestracja prowadzona jest drogą elektroniczną na wszystkie kierunki studiów, formy studiów (studia stacjonarne) i poziomy (studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia) wymienione w ust. 1.

 1. Rejestracja kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji oraz wybór w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kierunków studiów odbywa się w okresie od 6 maja 2024 r. od godz. 6:00 do 26 maja 2024 r. do godz. 23:00.

 1. Rejestracja kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji oraz wybór w Systemie Elektronicznej Rekrutacji kierunków studiów odbywa się w okresie od 20 maja 2024 r. od godz. 6:00 do 16 czerwca 2024 r. do godz. 23:00.

 1. Osoba, zgłaszająca się na studia w ASP w Łodzi, ma obowiązek:

  1. zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;

  2. wybrać kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów. Wybór kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów możliwy jest tylko w terminie, o którym mowa w ust. 5 i 6. Data podana jako koniec rejestracji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów.

  1. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;

  2. dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2024/2025, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ww. zarządzeniu Rektora, dotyczących braku obowiązku wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Opłatę należy uiścić w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów, o którym mowa w ust. 5 i 6.

  3. uczestniczyć w egzaminie wstępnym na kierunek studiów, o którym mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązującej Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, po uzyskaniu statusu kandydata i dopuszczeniu do egzaminu wstępnego.

 2. Kandydatem na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w ust. 7 pkt 1 – pkt 4 powyżej. Kandydatem na studia drugiego stopnia staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w ust. 7 pkt 1 – pkt 4 powyżej i która jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunku pokrewnym do kierunku studiów drugiego stopnia, jaki kandydat wybrał w procedurze rekrutacji na studia w ASP w Łodzi, o ile wymóg taki został wskazany w załącznikach nr 1 – nr 14 do niniejszej uchwały.

 1. Kandydat winien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto indywidualne w Systemie Elektronicznej Rekrutacji oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

 1. Do postępowania egzaminacyjnego na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.

 1. Do postępowania egzaminacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia, który jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunku pokrewnym do kierunku studiów drugiego stopnia, jaki kandydat wybrał w procedurze rekrutacji na studia w ASP w Łodzi, o ile wymóg taki został wskazany w załącznikach nr 1 – nr 14 do niniejszej uchwały.

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi lub będący cudzoziemcami, zobowiązani są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w ust. 19.

 1. Świadectwa/dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze legalizacji lub nostryfikacji w zależności od obowiązujących przepisów w tym zakresie. Akademia może odstąpić od nostryfikacji dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Szczegółowy wykaz dokumentów rekrutacyjnych, wymaganych od kandydatów obywateli Polski oraz kandydatów cudzoziemców na kierunki studiów wymienione w ust. 1 w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025, ustala Rektor zarządzeniem. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

 1. Pracownik sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku jest upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów wymaganych od kandydata na studia.

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określone są odrębną Uchwałą Senatu. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia w ASP w Łodzi laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określone są odrębną Uchwałą Senatu.

 2. Forma pomocy kandydatom z niepełnosprawnością/ami podczas postępowania rekrutacyjnego ustalana jest przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ASP w Łodzi z Komisją rekrutacyjną kierunku na podstawie pisemnego wniosku kandydata z niepełnosprawnością/ami. Kandydat zobowiązany jest dołączyć do wniosku aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą I etapu (I części) egzaminu wstępnego.

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną. Wysokość i zasady wnoszenia tej opłaty zostaną określone i podane do wiadomości zarządzeniem Rektora. Zarządzenie zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

 1. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor zarządzeniem. Harmonogram rekrutacji oznacza terminy przeprowadzania egzaminów wstępnych przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, terminy publikowania wyników postępowania egzaminacyjnego oraz terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski i cudzoziemców.

 1. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2024 roku. W przypadku dodatkowej rekrutacji, o której mowa w § 2 ust. 33 niniejszej uchwały, harmonogram dodatkowej rekrutacji zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni w sierpniu 2024 roku.

 1. Limity przyjęć na każdy kierunek studiów w danej formie studiów oraz na danym poziomie studiów wymieniony w ust. 1, określają odrębne przepisy. Ustalone limity przyjęć zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

 1. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu przyjęć na danym kierunku studiów w danej formie studiów (studia stacjonarne) oraz na danym poziomie (studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia), uczelnia nie uruchomi I roku studiów na danym kierunku studiów w danej formie studiów oraz na danym poziomie na rok akademicki 2024/2025.

 1. W przypadku, gdy Senat ASP w Łodzi podejmie decyzję o prowadzeniu studiów w języku angielskim, kandydatów obowiązują zasady rekrutacji określone w niniejszej uchwale.

 1. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim zobowiązani są dodatkowo do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

 1. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na wymaganym przez Uczelnię poziomie B1 będzie dokument przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.

 1. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku polskim, kandydat zdaje w języku polskim.

 2. Egzamin wstępny na studia prowadzone w języku angielskim, kandydat zdaje w języku angielskim.

 1. Termin na wniesienie przez kandydata wszelkich pism, uważa się za zachowany, jeśli pismo przed upływem terminu zostało złożone w Sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) tj. Poczta Polska S.A. albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub złożone w polskim urzędzie konsularnym. W sprawie odwołań od decyzji administracyjnych mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2000).

§ 2

 

WARUNKI I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Podstawę przyjęcia na studia:

  1. pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w ASP w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, lub egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, lub egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata. Egzaminy wstępne nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub egzaminem dojrzałości.

  1. pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w ASP w Łodzi stanowi pozytywny wynik egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały oraz wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata.

  2. drugiego stopnia stanowi wynik egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie egzaminu konkursowego przez Komisje rekrutacyjne kierunku, o których mowa w ust. 2, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata.

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez rekrutację, w tym egzaminy wstępne na wszystkie kierunki studiów wymienione § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przeprowadzane są przez Komisje rekrutacyjne kierunku Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Zadania i pytania egzaminacyjne formułują i precyzują poszczególne Komisje rekrutacyjne kierunku.

 1. Komisja rekrutacyjna kierunku podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia kandydata na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Komisję rekrutacyjną kierunku. Decyzje podpisuje Przewodniczący danej Komisji rekrutacyjnej kierunku. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku przysługuje odwołanie do Rektora.

 1. Przebieg i zakres egzaminów wstępnych na rok akademicki 2024/2025 na poszczególne kierunki studiów zostały określone w załącznikach nr 1 – nr 14 do niniejszej uchwały. Warunki egzaminów wstępnych wymienione w załącznikach nr 1 – nr 14 do niniejszej uchwały obowiązują w takim samym zakresie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie jak i cudzoziemców zarówno na studia prowadzone w języku polskim jak i w języku angielskim.

 1. Egzamin wstępny może być podzielony na etapy lub części. Etap może być podzielony na części/ zadania. Część egzaminu może być podzielona na zadania.

 2. Prace egzaminacyjne wykonywane przez kandydatów podczas egzaminu wstępnego w części praktycznej są kodowane. System kodowania prac ustala, przygotowuje i wykonuje Komisja rekrutacyjna kierunku.

 1. Termin egzaminu wstępnego tj. dzień, godzina i sala, podany w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały, zostanie indywidualnie przyporządkowany każdemu kandydatowi w Systemie Elektronicznej Rekrutacji najpóźniej dwa dni przed egzaminem. Kandydat ma obowiązek sprawdzać termin egzaminu wstępnego na swoim koncie rejestracyjnym w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

 1. Do każdego etapu/części etapu egzaminu wstępnego Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku sporządza odrębną listę obecności kandydatów dopuszczonych do etapu/części etapu egzaminu.

 1. Kandydat, przystępujący do egzaminu wstępnego w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym urzędowym dokumentem tożsamości. Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku przed rozpoczęciem egzaminów sprawdza tożsamość kandydatów.

 1. Kandydat, który okaże dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, podpisuje się na liście obecności i może uczestniczyć w egzaminie wstępnym.

 1. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, nie może uczestniczyć w egzaminie wstępnym, co Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku odnotowuje na liście obecności kandydatów.

 1. Na egzamin wstępny kandydat zgłasza się w wyznaczonym terminie najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Po rozpoczęciu egzaminu wstępnego spóźniony kandydat nie może przystąpić i uczestniczyć w egzaminie wstępnym.

 1. Kandydaci, zdający egzamin wstępny na dany kierunek studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów, zobowiązani są do przystąpienia do wszystkich etapów/ części egzaminu, a w etapie/ części podzielonym na zadania – do wszystkich zadań w wyznaczonym terminie. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu, Sekretariat Komisji rekrutacyjnej kierunku odnotowuje na liście obecności kandydatów, stosując zapis nieobecny z podaniem tożsamości kandydata.

 1. Nieprzystąpienie kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu wstępnego w wyznaczonym terminie wyklucza go z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz z konkursu wyników. W takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 1. W przypadku postępowania egzaminacyjnego złożonego z dwóch etapów, warunkiem koniecznym dopuszczenia kandydata do drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej wymaganej minimalnej liczby punktów z pierwszego etapu postępowania egzaminacyjnego, określonej w załącznikach nr 1 – nr 14 do niniejszej uchwały.

 2. Kandydat, który uzyska w pierwszym etapie postępowania egzaminacyjnego liczbę punktów niższą niż wymagana minimalna liczba punktów, o której mowa w ust. 15, nie zostanie dopuszczony do drugiego etapu postępowania egzaminacyjnego. Niedopuszczenie kandydata do drugiego etapu postępowania egzaminacyjnego wyklucza kandydata z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz z konkursu wyników i w takim przypadku kandydat otrzymuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 1. Podczas egzaminów wstępnych kandydatów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających łączność lub wymianę informacji.

 1. Podczas egzaminu wstępnego obowiązuje zakaz komunikowania się kandydatów między sobą oraz z osobami trzecimi.

 1. Podczas egzaminu wstępnego obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania oraz filmowania.

 1. Złamanie którejkolwiek z zasad, obowiązujących podczas egzaminów wstępnych, skutkuje przerwaniem egzaminu dla osoby łamiącej te zasady i wykluczeniem z dalszego postępowania egzaminacyjnego oraz wydaniem przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 1. Egzamin wstępny jest punktowany. Punkty to wartości liczb naturalnych. Wynik egzaminu wstępnego stanowi 100% (sto procent) łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

 1. W przypadku, gdy egzamin wstępny składa się z dwóch lub więcej etapów (lub części) punktowany jest każdy etap lub część egzaminu wstępnego z osobna. W przypadku, gdy etap lub część egzaminu podzielony/a jest na zadania, punktowane jest również każde zadanie z osobna.

 1. Maksymalną punktację egzaminu wstępnego oraz minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia określają załączniki nr 1 – nr 14 do niniejszej uchwały. Suma uzyskanych punktów za wszystkie etapy, części lub zadania stanowi podstawę do ustalenia lokaty kandydata na liście rankingowej.

 1. Komisja rekrutacyjna kierunku sporządza listy rekrutacyjne po każdym etapie/części egzaminu wstępnego, z podaniem uzyskanej liczby punktów przez każdego kandydata zgodnie z ust. 23.

 1. Komisja rekrutacyjna kierunku sporządza, po zakończeniu całego postępowania egzaminacyjnego, listy osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych na studia oraz listy osób przyjętych/nieprzyjętych na studia, z podaniem łącznej uzyskanej liczby punktów z egzaminu wstępnego przez każdego kandydata zgodnie z ust. 23.

 1. Listy rekrutacyjne wymienione w ust. 24 i ust. 25 sortowane są malejąco wg liczby uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego. Listy rekrutacyjne podpisuje przewodniczący Komisji rekrutacyjnej kierunku.

 2. Kandydat zda egzamin wstępny, jeżeli przystąpi do wszystkich obowiązujących etapów/ części i zadań egzaminu wstępnego na danym kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów i uzyska łącznie co najmniej wymaganą liczbę punktów z egzaminu wstępnego do przyjęcia na studia.

 1. W przypadku, nieprzystąpienia kandydata do któregokolwiek z obowiązujących etapów, części lub zadań egzaminu, Komisja rekrutacyjna kierunku nie przydziela kandydatowi punktów za etap, część lub zadanie egzaminacyjne, do którego kandydat nie przystąpił i stosuje przepisy ust. 14.

 1. Kandydat zostanie zakwalifikowany na studia, jeżeli zda egzamin wstępny zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 27 i zajmie miejsce na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. Kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia, jeżeli zda egzamin wstępny zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 27, ale nie zajmie miejsca na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć.

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na studia w ASP w Łodzi jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: uzyskanie co najmniej minimalnej liczby punktów z egzaminu wstępnego wymaganej do przyjęcia na studia oraz jednocześnie zajęcie miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć.

 1. Oprócz wymogów zawartych w ust. 31, kandydat w celu przyjęcia na studia w ASP w Łodzi jest zobowiązany dostarczyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Komisji rekrutacyjnej kierunku w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały. W przypadku niedostarczenia przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w ww. terminie, zostanie wydana decyzja o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 1. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia w podstawowym terminie, ASP w Łodzi może ogłosić dodatkowy nabór na kierunki studiów wymienione § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w terminach określonych w zarządzeniu Rektora dotyczącym harmonogramu dodatkowej rekrutacji.

 1. Kandydaci, którzy w podstawowym terminie zostali zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2024/2025, ale nie zostali przyjęci na te studia z powodu niedostarczenia świadectwa dojrzałości w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały, w przypadku gdy wynik ich egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230), mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie na rok akademicki 2024/2025, na kierunek studiów na jaki nie zostali przyjęci. W takiej sytuacji kandydaci składają podanie wraz ze świadectwem dojrzałości do właściwej Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej do dnia 20 września 2024 roku.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, którego dokonuje właściwa Komisja rekrutacyjna kierunku. Przyjęcie na studia może nastąpić tylko w przypadku wolnego miejsca w ramach limitu przyjęć na dany kierunek studiów, o którym mowa w § 1 ust. 21 niniejszej uchwały.

 1. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi może zawiesić rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2024/2025 na kierunki studiów wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż ustalone minimalne limity przyjęć.

 1. Kandydat na studia w ASP w Łodzi, przystępujący do egzaminów wstępnych w części praktycznej, zobowiązany jest do odebrania oryginalnego egzemplarza swojej pracy egzaminacyjnej w terminie wskazanym przez uczelnię.

 1. Rekrutacja jest jawna. Kandydat ma prawo do uzyskania informacji o liczbie uzyskanych punktów.

 1. W przypadku kandydata, który otrzyma liczbę punktów z egzaminu wstępnego wystarczającą do przyjęcia na studia na danym kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie, ale nie zostanie przyjęty z powodu niezajęcia miejsca na liście zdających w ramach limitu przyjęć, możliwe jest jego przyjęcie w przypadku pisemnej rezygnacji osoby z listy przyjętych, najpóźniej do dnia 30 września 2024 r. W takiej sytuacji pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały i zajmą kolejno najwyższe miejsca na ww. liście.

 1. Komisje rekrutacyjne kierunku ustalają listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, studiów stacjonarnych drugiego stopnia po terminie na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych, ustalonym zarządzeniem Rektora ASP w Łodzi w sprawie harmonogramu rekrutacji, o którym mowa w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały i dokonują wpisu na listę studentów.

 1. Osoba zgłaszająca się na studia do ASP w Łodzi, która nie została przyjęta do innej uczelni – bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego w tej uczelni – zobowiązana jest do przystąpienia do postępowania egzaminacyjnego na wybranym przez tę osobę kierunku studiów w danej formie studiów i na danym poziomie studiów w ASP w Łodzi zgodnie z zapisami niniejszej uchwały.

 1. Osobę, wymienioną w ust. 40, obowiązuje procedura wymieniona w § 1 ust. 7 niniejszej uchwały.

 

ZASADY PRZYJĘĆ CUDZOZIEMCÓW

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, o których mowa w § 1 ust.1 powyżej, jeżeli:

  1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

lub

  1. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego wydany zgodnie z art.11 a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1

lub

  1. potwierdzą, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 1. Kandydaci cudzoziemcy, na studia prowadzone w języku angielskim, zobowiązani są do złożenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w sekretariacie Komisji rekrutacyjnej kierunku najpóźniej 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego.

 1. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego wskazane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Poza zasadami opisanymi w niniejszym § 3, kandydatów cudzoziemców obowiązują wszystkie pozostałe warunki rekrutacji wskazane niniejszą uchwałą.

 1. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu wstępnego określonego w załącznikach nr 1 – nr 14 do niniejszej uchwały.

 1. Zasady na jakich cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej regulują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 742).

 1. Cudzoziemcy – przez okres postępowania rekrutacyjnego oraz cały okres studiów w ASP w Łodzi winni we własnym zakresie zabezpieczyć wszelkie prawa dotyczące ich ochrony zdrowia.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku o odmowie przyjęcia na studia służy kandydatowi na warunkach wskazanych w § 2 ust. 3 powyżej. Odwołanie wnosi się do Rektora za pośrednictwem właściwej Komisji rekrutacyjnej kierunku, z zachowaniem ustawowego terminu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 1. Odwołanie od decyzji Komisji rekrutacyjnej kierunku, kandydat składa w sposób wskazany w § 1 ust. 28 niniejszej uchwały.

 1. Decyzję Rektora, dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

§ 5

PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW

Przebieg egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2024/2025 został określony w załącznikach do niniejszej uchwały:

Załącznik nr 1

Zasady rekrutacji na kierunek animacja (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 2

Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 3

Zasady rekrutacji na kierunek biżuteria (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 4

Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 5

Zasady rekrutacji na kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 6

Zasady rekrutacji na kierunek grafika (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 7

Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 8

Zasady rekrutacji na kierunek nowe media (profil ogólnoakademicki)) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 9

Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 10

Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 11

Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 12

Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba (profil praktyczny) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 13

Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

Załącznik nr 14

Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2024/2025

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

ANIMACJA (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego przegląd prezentacji portfolio prac przegląd autoprezentacji wideo

przegląd plików wideo (nieobowiązkowo)

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. prezentację portfolio prac

 2. autoprezentację wideo

 3. pliki wideo (nieobowiązkowo)

Prezentacja portfolio prac kandydata ma zawierać:

 • minimum 15 prac rysunkowych i malarskich. Preferowane są studyjne prace rysunkowe – studium postaci w formacie 100 cm x 70 cm i prace malarskie wykonane w technikach klasycznych.

Dopuszcza się zaprezentowanie dodatkowo innych prac wskazujących na zainteresowania kandydata (ale nie zamiast wyżej wymienionych), takich jak: szkice, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, malarstwo cyfrowe, rzeźba, animacja, renderingi, scenografia, rekwizyt.

Prezentowane portfolio powinno zawierać prace samodzielnie realizowane przez kandydata. Kandydat składając portfolio decyduje ile, jakie i z jakich dziedzin prace chce zaprezentować, biorąc pod uwagę preferencje i możliwości wynikające z ograniczenia technicznego portfolio.

Warunki techniczne prezentacji portfolio prac:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_prezentacja_portfolio_prac

  • maksymalny rozmiar pliku: do 100 MB

  • jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

  • rozdzielczoś

  • użytych reprodukcji 4000 pikseli dłuższy bok, format jpg, RGB

Autoprezentacja wideo kandydata

wyjaśniająca powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku animacja. W autoprezentacji kandydaci proszeni są o podanie osobiście informacji:

 • o wykształceniu, tj. ukończonych szkołach, kursach, itp.

 • na temat sposobów przygotowania do egzaminów na studia, np. kursy malarstwa i rysunku, konsultacje, wykłady itp.

 • o motywach wyboru danego kierunku studiów

 • na temat ewentualnie innych, poza dziedziną sztuk pięknych, zainteresowaniach.

Warunki techniczne autoprezentacji wideo:

  • format pliku mp4

  • czas nagrania: maksymalnie 2 minuty

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_wideo

  • maksymalny rozmiar pliku: do 100 MB

Pliki wideo – (nieobowiązkowo - o ile kandydat takie posiada) – animacje samodzielnie realizowane, dokumentacje działań artystycznych, udziału w wystawach itp. kandydata; w dowolnej ilości nie przekraczającej sumarycznie pojemności przestrzeni dyskowej przeznaczonej dla kandydata.*

Warunki techniczne pliku(ów) wideo:

  • format pliku mp4

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_wideo_1

Imię_Nazwisko_wideo_2 itd.

  • maksymalny rozmiar jednego pliku: do 300 MB

 • Uwaga!

Całość elektronicznej dokumentacji kandydata (prezentacja portfolio prac, autoprezentacja wideo, pliki wideo) zamieszczonej w Systemie Elektronicznej Rekrutacji nie może być większa niż 1 GB.

Etap I egzaminu wstępnego polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku animacja studia stacjonarne I stopnia.

Kryteria oceny: jakość i poziom artystyczny prezentowanych prac.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 150.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania

egzaminacyjnego wynosi 100.

II etap egzaminu wstępnego

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami oraz przegląd wybranych prac plastycznych

Etap II egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata

w siedzibie uczelni przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi.

Komisja rekrutacyjna kierunku animacja studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania egzaminacyjnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni kandydaci do II etapu są zobowiązani do przedstawienia wybranych przez siebie prac plastycznych.

Przegląd prac dotyczy samodzielnie zrealizowanych przez kandydata prac plastycznych. Wyboru prac dokonuje kandydat, przedstawione prace mogą zawierać zarówno prace z zestawu prezentowanego w etapie I w portfolio jak i prace inne, nowe.

Prezentowany zestaw prac powinien zawierać PRZYNAJMNIEJ 6 prac wykonanych w zakresie dyscyplin artystycznych takich jak np. rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika artystyczna, projektowanie graficzne, animacja komputerowa itp.

W przypadku prac „klasycznych” (rysunek, malarstwo itp.) preferowane są formy prezentacji w postaci prac studyjnych, prac malarskich, szkiców, natomiast dla prac projektowych, animacyjnych i cyfrowych w postaci plików multimedialnych lub/oraz wydruków cyfrowych.

W przypadku prac multimedialnych należy zadba o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.

Rozmowa służy omówieniu prezentowanych przez kandydata prac oraz motywów wyboru kierunku. Powinna da wyobrażenie o związanych z tym wyborem zainteresowaniach. Podczas rozmowy kandydat ma możliwość wykazania się zarówno wiedzą jak i oryginalnymi, indywidualnymi przemyśleniami na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką, uwzględniając zagadnienia mające związek z innymi dziedzinami twórczymi takimi jak film, teatr, muzyka, literatura. Rozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

Egzamin wstępny polega na przeglądzie dokumentów dostarczonych przez kandydata drogą elektroniczną oraz na rozmowie z kandydatem towarzyszącej przeglądowi prac.

Przeglądu i oceny dokumentów i prac kandydata oraz rozmowy z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku animacja studia stacjonarne I stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd prezentacji portfolio prac kandydata 150 pkt.

przegląd autoprezentacji wideo kandydata zal.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 100.

II etap

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami i przegląd prac 100 pkt.

razem 250 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 150.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;

 • absolwenci innych uczelni i wydziałów artystycznych, którzy uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub równorzędny w zakresie sztuk wizualnych;

 • absolwenci posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny kierunków pokrewnych, których program obejmował kształcenie plastyczne i projektowe;

 • absolwenci posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny, którzy wykażą się znaczącym dorobkiem artystycznym w dziedzinie sztuk plastycznych.

Termin egzaminu: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. prezentację portfolio prac

 2. autoprezentację wideo

 3. pliki wideo (nieobowiązkowo)

Prezentacja portfolio prac kandydata ma zawierać:

 • około 10 – 15 prac wykonanych w co najmniej dwóch dyscyplinach artystycznych, a w szczególności prace składające się na dyplom licencjacki lub magisterski kandydata, poszerzone ewentualnie o dokumentację własnych prac z zakresu szeroko pojętej animacji, prac artystycznych i innych.

Dopuszcza się zaprezentowanie innych prac: szkice, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, malarstwo cyfrowe, rzeźba, animacja, renderingi, scenografia, rekwizyt.

Warunki techniczne prezentacji portfolio prac:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_prezentacja_portfolio_prac

  • maksymalny rozmiar pliku: do 100 MB

  • jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

  • rozdzielczoś

  • użytych reprodukcji 4000 pikseli dłuższy bok, format jpg, RGB

Autoprezentacja wideo kandydata

wyjaśniająca powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku animacja. W autoprezentacji kandydaci proszeni są o podanie osobiście informacji:

 • o wykształceniu, tj. ukończonych szkołach, kursach, itp.

 • na temat sposobów przygotowania do egzaminów na studia, np. kursy malarstwa i rysunku, konsultacje, wykłady itp.

 • o motywach wyboru danego kierunku studiów

 • na temat ewentualnie innych, poza dziedziną sztuk pięknych, zainteresowaniach.

Warunki techniczne autoprezentacji wideo:

  • format pliku mp4

  • czas nagrania: maksymalnie 2 minuty

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_wideo

  • maksymalny rozmiar pliku: do 100 MB

Pliki wideo – (nieobowiązkowo - o ile kandydat takie posiada) – realizowane samodzielnie animacje, dokumentacje działań artystycznych, udziału w wystawach itp. kandydata, w dowolnej ilości, nie przekraczającej sumarycznie pojemności przestrzeni dyskowej przeznaczonej dla kandydata.*

Warunki techniczne pliku(ów) wideo:

  • format pliku mp4

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_wideo_1

Imię_Nazwisko_wideo_2

itd.

  • maksymalny rozmiar jednego pliku: do 300 MB

 • Uwaga!

Całość elektronicznej dokumentacji kandydata (prezentacja portfolio prac, autoprezentacja wideo, pliki wideo) zamieszczonej w Systemie Elektronicznej Rekrutacji nie może być większa niż 1 GB.

Egzamin wstępny polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku animacja studia stacjonarne II stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd prezentacji portfolio prac kandydata 100 pkt.

przegląd autoprezentacji wideo kandydata zal.

razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 40.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

ARCHITEKTURA WNĘTRZ (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem*

*Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac plastycznych, ukazujących ogólną wrażliwość plastyczną, technikę, zainteresowania i predyspozycje do studiowania na wybranym kierunku studiów.

Rozmowa obejmująca omówienie tematyki i techniki prezentowanych prac oraz zainteresowań kandydata. Prezentowany zbiór prac musi zawierać:

  • 10 dowolnych prac plastycznych lub projektowych

W przypadku prac przestrzennych o dużych gabarytach (rzeźba, instalacja, projekt itp.) prosimy o dostarczenie wyłącznie ich fotograficznej dokumentacji. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem 100 pkt.

razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 40.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego: przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem*

 • Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Przegląd portfolio dokumentującego osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata.

Rozmowa dotycząca oczekiwań kandydata związanych z tokiem studiów drugiego stopnia oraz zakresu i tematyki planowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Portfolio musi zawierać:

  • wybór prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach architektura wnętrz, wzornictwo lub kierunkach pokrewnych

  • dokumentację ostatniej pracy dyplomowej wieńczącej studia artystyczne lub projektowe

  • wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów.

Portfolio należy przygotować w postaci drukowanej, w formacie nie większym niż A3, w dwóch egzemplarzach. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem 100 pkt.

razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 40.

ZASADY REKRUTACJI

NA KIERUNEK

BIŻUTERIA (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego

przegląd autorskiego portfolio

przegląd zadania projektowego – formy przestrzennej

przegląd autoprezentacji

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio

 2. zadanie projektowe – forma przestrzenna

 3. autoprezentację

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać zdjęcia:

(określona ilość prac jest minimalną ilością, portfolio z mniejszą ilością prac nie będzie brane pod uwagę)

 • minimum 5 prac malarskich wykonanych w dowolnej technice malarskiej, w oryginale w formacie min. 50 cm x 70 cm

 • minimum 10 prac rysunkowych studyjnych postaci lub martwej natury wykonanych w dowolnej technice rysunkowej, w oryginale w formacie min. 50 cm x 70 cm

 • minimum 10 prac manualnych wykonanych dowolną techniką (np. biżuteria, tkanina, ceramika, fotografia, rzeźba, instalacja, grafika użytkowa, grafika artystyczna, prace projektowe, rzemiosło artystyczne, inne prace przestrzenne, multimedia itp.)

!!!uwaga!!! W 3 części Portfolio - „prace manualne” - prace z biżuterii nie są konieczne, jeżeli kandydat nigdy nie wykonywał tego typu prac. Kandydat powinien zaprezentować minimum 10 prac z innych dziedzin, które zaprezentują go z jak najlepszej strony.

W portfolio można zamieści adres do własnej strony internetowej, konta w mediach społecznościowych itp. Wszystkie prace muszą być sfotografowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne portfolio:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_portfolio

 • maksymalny rozmiar pliku: do 50 MB

 • portfolio ma być formatu A4, na jednej stronie ma znajdować się jedna praca podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

 • rozdzielczość użytych reprodukcji 300 dpi, format jpg

Zadanie projektowe – forma przestrzenna

Kandydat zostanie poproszony o wykonanie formy przestrzennej, będącej odpowiedzią na zadany problem projektowy. Treść zadania zostanie przesłana kandydatowi za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Obowiązkiem kandydata jest odczytanie przesłanej wiadomości.

Efekty realizacji zadania projektowego kandydat przesyła w formie 3 plansz prezentujących kolejno:

 • końcową realizację zadania - zdjęcia prezentujące wykonaną formę przestrzenną w ujęciach co najmniej z trzech stron

 • zdjęcie / zdjęcia formy przestrzennej w kontekście sylwetki ludzkiej (zdjęcia na modelu / modelce)

 • szkice koncepcyjne wraz z opisem koncepcji.

Wszystkie prace muszą być sfotografowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne zadania projektowego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_zadanie_projektowe

  • maksymalny rozmiar pliku: do 50 MB

  • zadanie projektowe ma zawierać co najmniej 3 strony formatu A4, każda plansza na jednej stronie

  • rozdzielczość użytych reprodukcji 300 dpi, format jpg

Autoprezentacja kandydata ma zawierać:

 • wypełniony kwestionariusz z odpowiedziami na ogólne pytania dotyczące podstawowych umiejętności plastycznych i przemyśleń na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa i biżuterii - pytania zostaną przesłane kandydatowi za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem rekrutacji.

Obowiązkiem kandydata jest odczytanie przesłanej wiadomości.

 • film nagrany telefonem komórkowym (czas nagrania do 2 minut) prezentujący osobę kandydatki/kandydata (uzasadnienie wyboru kierunku, zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia związane z działalnością artystyczną, gdzie uczył(a) się rysować, malować) oraz krótki opis koncepcji rozwiązania problemu zadania projektowego.

Warunki techniczne autoprezentacji kandydata:

 • kwestionariusz

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_kwestionariusz

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • kwestionariusz ma zawiera

  • strony formatu A4, maksymalnie do 3000 znaków ze spacjami

 • film

  • format pliku mp4

  • czas nagrania: maksymalnie 2 minuty

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_film

  • maksymalny rozmiar pliku: do 100 MB

Etap I egzaminu wstępnego polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku biżuteria studia stacjonarne I stopnia.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 100.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 25.

II etap egzaminu wstępnego

Rozmowa z kandydatem

Komisja rekrutacyjna kierunku biżuteria studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi wideorozmowę z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania egzaminacyjnego (od 5 do 10 min) za pomocą platformy WEBEX. Wideorozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

W razie przerwania podczas egzaminu wstępnego połączenia audio lub wideo ze strony kandydata, w zależności od powodów takiego zdarzenia, komisja podejmuje decyzję o wyznaczeniu dla danego kandydata innego terminu lub o negatywnym wyniku egzaminu.

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do wideorozmowy na platformie Webex będzie skutkować wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd autorskiego portfolio kandydata 40 pkt.

przegląd zadania projektowego kandydata 30 pkt.

przegląd autoprezentacji kandydata 30 pkt.

w tym:

 1. kwestionariusz 15 pkt.

 2. film 15 pkt.

Minimalna liczba punktów umożliwiających kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi: 25.

II etap

rozmowa z kandydatem 50 pkt.

razem 150 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 35.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na kierunek biżuteria mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunku biżuteria lub na kierunkach pokrewnych.

Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Część I egzaminu wstępnego

Kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio

 2. dokumentację pracy dyplomowej

 3. zadanie projektowe

 4. autoprezentację

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać:

 • minimum 15 prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach projektowanie biżuterii, wzornictwo lub kierunkach pokrewnych

 • wybór minimum 5 prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów

Wszystkie prace muszą być sfotografowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf. Warunki techniczne portfolio:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_portfolio

 • maksymalny rozmiar pliku: do 50 MB

 • portfolio ma być formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

 • rozdzielczość użytych reprodukcji 300 dpi, format jpg

Dokumentacja pracy dyplomowej kandydata

Dokumentacja ma zawierać krótki opis koncepcji pracy dyplomowej (maksymalnie pół strony A4) oraz do 10 prac (zdjęcia) lub plansz projektowych z kolekcji dyplomowej wieńczącej ostatnie studia artystyczne lub projektowe (wraz z dokumentacją procesu twórczego).

Wszystkie prace muszą być sfotografowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf. Warunki techniczne dokumentacji pracy dyplomowej:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_dokumentacja_dyplom

 • maksymalny rozmiar pliku: do 30 MB

 • dokumentacja pracy dyplomowej ma być formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok), opis tematu pracy i procesu twórczego

maksymalnie na 1/2 strony A4

 • rozdzielczość użytych reprodukcji 300 dpi, format jpg

Zadanie projektowe

Kandydat zostanie poproszony o wykonanie planszy zawierającej projekty będące odpowiedzią na zadany problem. Treść zadania zostanie przesłana kandydatowi za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Obowiązkiem kandydata jest odczytanie przesłanej wiadomości.

Efekty realizacji zadania projektowego kandydat przesyła w formie 3 plansz prezentujących kolejno:

 • Mood board - tablica inspiracji wraz z opisem koncepcji kandydata

 • szkice koncepcyjne ukazujące proces myślowy kandydata

 • rysunek gotowego projektu.

Wszystkie prace muszą być sfotografowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne zadania projektowego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_zadanie_projektowe

  • maksymalny rozmiar pliku: do 50 MB

  • zadanie projektowe ma zawierać co najmniej 3 strony formatu A4, każda plansza na jednej stronie

  • rozdzielczość użytych reprodukcji 300 dpi, format jpg

Autoprezentacja kandydata ma zawierać:

 • wypełnioną kartę pytań z odpowiedziami na ogólne pytania dotyczące podstawowych umiejętności plastycznych i przemyśleń na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa i biżuterii. Pytania zostaną przesłane kandydatowi za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Obowiązkiem kandydata jest odczytanie przesłanej wiadomości.

 • wykaz dokonań zawierający wykaz osiągnięć artystycznych, twórczych i/lub zawodowych itp.

Warunki techniczne autoprezentacji kandydata:

 • karta pytań

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_karta pytań

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • karta pytań ma zawierać strony formatu A4, maksymalnie do 3000 znaków ze spacjami

 • wykaz dokonań

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_wykaz_dokonań

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • wykaz dokonań ma zawierać strony formatu A4, maksymalnie do 1800 znaków ze spacjami

Egzamin wstępny polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku biżuteria studia stacjonarne II stopnia.

Część II egzaminu wstępnego

Rozmowa z kandydatem

Komisja rekrutacyjna kierunku biżuteria studia stacjonarne II stopnia przeprowadzi wideorozmowę

z kandydatami (od 5 do 10 min) za pomocą platformy WEBEX.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do części II egzaminu wstępnego jest zamieszczenie przez niego wszystkich dokumentów, o których mowa w części I egzaminu wstępnego.

Wideorozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu

tożsamości ze zdjęciem kandydata.

W razie przerwania podczas egzaminu wstępnego połączenia audio lub wideo ze strony kandydata, w zależności od powodów takiego zdarzenia, komisja podejmuje decyzję o wyznaczeniu dla danego kandydata innego terminu lub o negatywnym wyniku egzaminu.

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do wideorozmowy na platformie Webex będzie skutkować wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd autorskiego portfolio kandydata 25 pkt.

przegląd dokumentacji pracy dyplomowej kandydata 25 pkt.

przegląd zadania projektowego kandydata 50 pkt.

przegląd autoprezentacji kandydata 30 pkt.

w tym:

 1. karta pytań 15 pkt.

 2. wykaz dokonań 15 pkt.

rozmowa z kandydatem 20 pkt.

razem 150 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 25.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego przegląd prezentacji portfolio prac przegląd listu motywacyjnego

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. prezentację portfolio prac

 2. list motywacyjny

Prezentacja portfolio prac kandydata ma zawierać:

 • minimum 15 prac rysunkowych i malarskich. Preferowane są studyjne prace rysunkowe – studium postaci w formacie 100 cm x 70 cm i prace malarskie wykonane w technikach klasycznych.

Dopuszcza się zaprezentowanie innych prac: szkice, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, malarstwo cyfrowe, rzeźba, animacja, renderingi, scenografia, rekwizyt.

Prezentowane portfolio powinno zawierać prace samodzielnie realizowane przez kandydata.

Wszystkie prace muszą być sfotografowane lub zeskanowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne prezentacji portfolio prac:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_prezentacja_portfolio

 • maksymalny rozmiar pliku: do 100 MB

 • jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

 • rozdzielczość użytych reprodukcji 4000 pikseli dłuższy bok, format jpg, RGB

List motywacyjny wyjaśniający powody podjęcia studiów na konkretnym kierunku – specjalności. Wypowiedź kandydata określająca zakres jego zainteresowań sztuką, literaturą, teatrem, filmem itp.

W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o podanie informacji:

 • o wykształceniu, tj. ukończonych szkołach, kursach, znajomości języków obcych itp.

 • na temat sposobów przygotowania do egzaminów na studia, np. kursy malarstwa i rysunku, konsultacje, wykłady itp.

 • o motywach wyboru kierunku studiów

 • na temat ewentualnie innych, poza dziedziną sztuk pięknych, zainteresowaniach.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_list

  • maksymalny rozmiar pliku: do 20 MB

  • minimum jedna strona znormalizowanego arkusza A4 (tekst 12 punktów, 3000 znaków)

Etap I egzaminu wstępnego polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne I stopnia.

Kryteria oceny: list motywacyjny oraz jakość prezentowanych w portfolio prac.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 90.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 60.

II etap egzaminu wstępnego

Przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Etap II egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi.

W wyznaczonym terminie egzaminu kandydat stawia się z autorskimi pracami.

Komisja rekrutacyjna kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania egzaminacyjnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci dopuszczeni do II etapu są zobowiązani do przedstawienia wybranych przez siebie prac plastycznych.

Przegląd prac dotyczy samodzielnie zrealizowanych przez kandydata prac plastycznych. Wyboru prac dokonuje kandydat. Przedstawiane przez kandydata prace mogą pochodzić z zestawu prezentowanego w portfolio w I etapie egzaminu wstępnego. Mogą to być również prace inne, nowe spoza portfolio.

Prezentowany zestaw prac powinien zawierać PRZYNAJMNIEJ 15 prac wykonanych w zakresie dyscyplin artystycznych takich jak np. rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika artystyczna, projektowanie graficzne, animacja komputerowa itp.

W przypadku prac „klasycznych” (rysunek, malarstwo itp.) preferowane są formy prezentacji w postaci szkiców, prac studyjnych, prac malarskich, natomiast dla prac projektowych, animacyjnych i cyfrowych w postaci plików multimedialnych lub/oraz wydruków cyfrowych.

W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.

Rozmowa służy omówieniu prezentowanych przez kandydata prac oraz motywów wyboru kierunku i specjalności. Powinna da

wyobrażenie o związanych z tym wyborem zainteresowaniach. Podczas rozmowy kandydat ma możliwoś

wykazania się zarówno wiedzą jak i oryginalnymi, indywidualnymi przemyśleniami na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką, uwzględniając zagadnienia związane z innymi dziedzinami twórczymi, takimi jak film, fotografia, teatr, muzyka, literatura.

Egzamin wstępny polega na przeglądzie dokumentów dostarczonych przez kandydata drogą elektroniczną oraz na rozmowie z kandydatem towarzyszącej przeglądowi prac.

Przeglądu i oceny dokumentów i prac kandydata oraz rozmowy z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne I stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd prezentacji portfolio prac kandydata 90 pkt.

list motywacyjny zal.

Minimalna liczba punktów umożliwiających kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi: 60.

II etap

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem 60 pkt.

razem 150 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 90.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:

 1. Absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi;

 2. Absolwenci innych uczelni i wydziałów artystycznych, którzy uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub równorzędny w zakresie sztuk wizualnych;

 3. Absolwenci uczelni posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny kierunków pokrewnych, których program obejmował kształcenie plastyczne i projektowe.

Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Część I egzaminu wstępnego

Kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 • list motywacyjny

List motywacyjny opisujący w kontekście przedstawianych prac, własne doświadczenia zawodowe oraz określający obszar zainteresowań w zakresie wiedzy o sztuce i kulturze.

W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o podanie informacji:

 • o wykształceniu, tj. ukończonych studiach, kursach, znajomości języków obcych itp.

 • o motywach wyboru kierunku studiów

 • na temat ewentualnie innych, poza dziedziną sztuk pięknych, zainteresowaniach.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_list

  • maksymalny rozmiar pliku: do 20 MB

  • minimum jedna strona znormalizowanego arkusza A4 (tekst 12 punktów, 3000 znaków)

Część II egzaminu wstępnego

Przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Część

II egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzona stacjonarnie w siedzibie uczelni przy ul. Franciszkańskiej 76/78 w Łodzi.

W wyznaczonym terminie egzaminu kandydat stawia się z autorskimi pracami.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do części II egzaminu wstępnego jest zamieszczenie przez niego listu motywacyjnego, o którym mowa w części I egzaminu wstępnego.

Przegląd samodzielnie zrealizowanych przez kandydata prac plastycznych. Podczas przeglądu prac kandydat przedstawia:

 • około 10 – 15 prac wykonanych w co najmniej dwóch dyscyplinach artystycznych, a w szczególności prace składające się na dyplom licencjacki lub magisterski, poszerzone ewentualnie o dokumentację własnych działań artystycznych, społecznych, tekstów krytycznych i innych;

 • dodatkowo inne prace: szkice, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, malarstwo cyfrowe, rzeźba, animacja, renderingi, scenografia, kostium, rekwizyt.

Podczas rozmowy kandydat opisuje w kontekście przedstawianych prac własne doświadczenia zawodowe oraz określa obszar zainteresowań w zakresie wiedzy o sztuce i kulturze.

Egzamin wstępny polega na przeglądzie listu motywacyjnego dostarczonego przez kandydata drogą elektroniczną oraz na rozmowie z kandydatem towarzyszącej przeglądowi prac.

Przeglądu i oceny listu motywacyjnego i prac kandydata oraz rozmowy z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne II stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

list motywacyjny zal.

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem 60 pkt.

razem 60 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 20.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego przegląd prac plastycznych kandydata przegląd wizytówki wideo kandydata

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. prace plastyczne

 2. wizytówkę wideo

Prace plastyczne samodzielnie zrealizowane przez kandydata

Prezentowany zestaw prac powinien zawierać przynajmniej 15 różnorodnych prac wykonanych w zakresie fotografii.

Kandydat dodatkowo może zaprezentować prace (maksymalnie 5) z innych dyscyplin artystycznych, takich jak np. wideo, ilustracja, animacja, grafika komputerowa, rysunek, malarstwo itp.

Wszystkie prace muszą złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne prac plastycznych:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_prace_plastyczne

 • maksymalny rozmiar pliku: do 60 MB

 • plik ma zawierać maksymalnie 30 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana

wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

 • rozdzielczoś

 • użytych reprodukcji 300 dpi, format jpg

Wizytówka wideo kandydata służy omówieniu prezentowanych przez kandydata prac oraz motywów wyboru kierunku fotografia i multimedia. Powinna dać wyobrażenie o związanych z tym wyborem zainteresowaniach.

Warunki techniczne wizytówki wideo:

 • format pliku mp4

 • czas nagrania: maksymalnie 5 minut

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_wizytówka_wideo

 • maksymalny rozmiar pliku: do 250 MB

W I etapie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna kierunku fotografia i multimedia studia stacjonarne

I stopnia przegląda i ocenia ww. dokumenty dostarczone przez kandydatów drogą elektroniczną.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 50.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 25.

II etap egzaminu wstępnego

samodzielna realizacja zadania egzaminacyjnego autoprezentacja i rozmowa z kandydatem

Kandydat dopuszczony do II etapu składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. samodzielnie wykonane zadanie egzaminacyjne

Samodzielna realizacja zadania egzaminacyjnego w wyznaczonym czasie, która ma na celu sprawdzenie podstawowych umiejętności plastycznych z zastosowaniem obrazu fotograficznego. Kandydat powinien wykaza

się wrażliwością na elementy składowe języka sztuk wizualnych takie jak przestrzeń, kolor, kompozycja, ruch oraz znajomością podstawowych zagadnień technicznych z zakresu fotografii.

W celu realizacji zadania kandydat powinien dysponować urządzeniem rejestrującym (np. aparat fotograficzny cyfrowy) oraz komputerem z oprogramowaniem umożliwiającym edycję fotografii. Efekty realizacji zadania kandydat przesyła w formie określonej w treści zadania.

Treść zadania egzaminacyjnego ustala Komisja rekrutacyjna kierunku fotografia i multimedia studia stacjonarne I stopnia.

Treść zadania zostanie przesłana kandydatowi dopuszczonemu do II etapu egzaminu wstępnego za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Obowiązkiem kandydata jest odczytanie przesłanej wiadomości.

Wszystkie prace muszą być złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne samodzielnej realizacji zadania egzaminacyjnego:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_zadanie_egzaminacyjne

 • maksymalny rozmiar pliku: do 150 MB

 • plik ma zawierać strony formatu A4, każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata

 • rozdzielczoś

 • użytych reprodukcji 300 dpi, format jpg

Niezamieszczenie przez kandydata, dopuszczonego do II etapu egzaminu wstępnego, samodzielnie zrealizowanego zadania egzaminacyjnego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji będzie równoznaczne z nieprzystąpieniem kandydata do II etapu egzaminu wstępnego i będzie skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

Autoprezentacja i rozmowa z kandydatem*

Autoprezentacja i rozmowa z kandydatem służy omówieniu samodzielnie zrealizowanego przez kandydata zadania egzaminacyjnego oraz zasadności wyboru zastosowanych środków plastycznych. Podczas autoprezentacji kandydat ma możliwoś

wykazania się zarówno wiedzą jak i indywidualnymi przemyśleniami na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką, uwzględniając inne dziedziny twórcze, takie jak sztuki plastyczne, film, teatr, muzyka, literatura.

 • Autoprezentacja i rozmowa z kandydatem zostanie przeprowadzona stacjonarnie z osobistym

udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu egzaminu wstępnego zostaną powiadomieni za pomocą Systemu

Elektronicznej Rekrutacji o terminie przeprowadzenia autoprezentacji i rozmowy z kandydatem.

Komisja rekrutacyjna kierunku fotografia i multimedia studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi rozmowę z kandydatami. Rozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do rozmowy będzie skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 • W przypadku utrzymania stanu epidemicznego autoprezentacja i rozmowa z kandydatem odbędzie się on – line.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu egzaminu wstępnego zostaną powiadomieni za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji o terminie i formie połączenia.

Komisja rekrutacyjna kierunku fotografia i multimedia studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi

wideorozmowę z kandydatami (od 5 do 15 min).

Wideorozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

W razie przerwania podczas egzaminu wstępnego połączenia audio lub wideo ze strony kandydata, w zależności od powodów takiego zdarzenia, Komisja podejmuje decyzję o wyznaczeniu dla danego kandydata innego terminu lub o negatywnym wyniku egzaminu.

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do wideorozmowy będzie skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

II etap postępowania egzaminacyjnego polega na przeglądzie samodzielnie zrealizowanych zadań egzaminacyjnych dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną oraz na autoprezentacji i rozmowie komisji rekrutacyjnej z kandydatami.

Przeglądu i oceny ww. dokumentów oraz rozmowy z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku

fotografia i multimedia studia stacjonarne I stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd prac plastycznych kandydata 25 pkt.

przegląd wizytówki wideo kandydata 25 pkt.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 25.

II etap

przegląd samodzielnej realizacji zadania egzaminacyjnego 25 pkt.

autoprezentacja i rozmowa z kandydatem 25 pkt.

razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 60.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 • absolwenci innych uczelni artystycznych, którzy uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub równorzędny

w zakresie sztuk plastycznych

 • absolwenci uczelni posiadający tytuł licencjata, inżyniera lub magistra lub równorzędny kierunków pokrewnych oraz innych kierunków studiów.

Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego: Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego przegląd autorskiego portfolio kandydata przegląd autoprezentacji kandydata

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio

 2. autoprezentację

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać:

- od 15 do 20 prac wykonanych z zakresu fotografii oraz działań multimedialnych, charakteryzujących dotychczasową działalnoś

twórczą kandydata/-ki. Jedną pracę może stanowi

pojedyncze zdjęcie lub cykl zdję

. Zestaw prac powinien by

zróżnicowany, a poszczególne prace opisane. Prace powinny wykazać umiejętnoś

posługiwania się narzędziami i technikami, umożliwiającymi wypowiedź artystyczną w obszarze fotografii i działań multimedialnych.

 • prace składające się na dyplom licencjacki lub magisterski, poszerzone o ewentualne działania dodatkowe (maksymalnie 10 prac np. realizacje wykonane w dowolnej dyscyplinie artystycznej, teksty krytyczne, dokumentacja działań społecznych itp.).

Dodatkowo (nieobowiązkowo) w portfolio można zamieścić linki do prac audio i wideo, adres do własnej strony internetowej, konta w mediach społecznościowych itp.

Wszystkie prace muszą być złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne portfolio:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_portfolio

  • maksymalny rozmiar pliku: do 60 MB

  • plik ma zawierać maksymalnie 30 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana

wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

  • rozdzielczoś

  • użytych reprodukcji 300 dpi, format jpg

Autoprezentacja kandydata

Autoprezentacja powinna wykazać zainteresowania kandydata/-ki w zakresie zagadnień związanych z kulturą i sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii i działań multimedialnych.

Na autoprezentację składa się:

 • wypełniony kwestionariusz z odpowiedziami na ogólne pytania dotyczące podstawowych umiejętności plastycznych i przemyśleń na temat zagadnień związanych z kulturą i sztuką ze szczególnym uwzględnieniem fotografii i działań multimedialnych - pytania zostaną przesłane kandydatowi za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Obowiązkiem kandydata jest odczytanie przesłanej wiadomości.

 • list motywacyjny zawierający artystyczne cele oraz oczekiwania kandydata/-ki, osiągnięcia twórcze i/lub

zawodowe, motywy wyboru kierunku fotografia i multimedia.

 • wizytówka w formie nagrania wideo (czas trwania maksymalnie do 5 minut). Wizytówka służy przedstawieniu się kandydata/-ki oraz zaprezentowania motywów wyboru kierunku fotografia i multimedia.

Warunki techniczne autoprezentacji kandydata:

 • kwestionariusz

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_kwestionariusz

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • plik ma zawierać strony formatu A4, maksymalnie do 3000 znaków ze spacjami

 • list motywacyjny

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_list

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • plik ma zawierać strony formatu A4, maksymalnie do 1800 znaków ze spacjami

 • wizytówka w formie nagrania wideo

  • format pliku mp4

  • czas nagrania: maksymalnie 5 minut

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_autoprezentacja_wizytówka

  • maksymalny rozmiar pliku: do 250 MB

W I etapie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna kierunku fotografia i multimedia studia stacjonarne II stopnia przegląda i ocenia ww. dokumenty dostarczone przez kandydatów drogą elektroniczną.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 100.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 50.

II etap egzaminu wstępnego rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem*

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/-ka opisuje w kontekście przedstawianego portfolio własne doświadczenia artystyczne i zawodowe oraz określa obszar zainteresowań w zakresie wiedzy o sztuce i kulturze ze szczególnym uwzględnieniem fotografii i działań multimedialnych.

 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu egzaminu wstępnego zostaną powiadomieni za pomocą Systemu

Elektronicznej Rekrutacji o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Komisja rekrutacyjna kierunku fotografia i multimedia studia stacjonarne II stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Rozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do rozmowy będzie skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 • W przypadku utrzymania stanu epidemicznego autoprezentacja i rozmowa z kandydatem odbędzie się on – line.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu egzaminu wstępnego zostaną powiadomieni za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji o terminie i formie połączenia.

Komisja rekrutacyjna kierunku fotografia i multimedia studia stacjonarne II stopnia przeprowadzi

wideorozmowę z kandydatami (od 5 do 15 min).

Wideorozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

W razie przerwania podczas egzaminu wstępnego połączenia audio lub wideo ze strony kandydata, w zależności od powodów takiego zdarzenia, Komisja podejmuje decyzję o wyznaczeniu dla danego kandydata innego terminu lub o negatywnym wyniku egzaminu.

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do wideorozmowy będzie skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

Egzamin wstępny polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną (I etap) oraz na rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami (II etap).

Przeglądu i oceny dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku fotografia i multimedia studia stacjonarne II stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

 

I etap

 

przegląd autorskiego portfolio kandydata

 

50 pkt.

przegląd autoprezentacji kandydata

 

50 pkt.

w tym

przegląd kwestionariusza

 

25 pkt.

 

przegląd listu motywacyjnego

przegląd wizytówki wideo

zal.

25 pkt.

 

 

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 50.

II etap

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 50 pkt.

razem 150 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 100.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

GRAFIKA (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:*

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap - przegląd prac kandydata

II etap - egzamin praktyczny

* Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

I etap egzaminu wstępnego

przegląd prac kandydata (autorskie portfolio)

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać co najmniej 15 prac, sygnowanych nazwiskiem kandydata

i rokiem wykonania, w tym:

 • 5 rysunków studyjnych postaci z natury wykonanych w tradycyjnych technikach rysunkowych

(ołówek, węgiel etc.) w rozmiarze mieszczącym się od 70 cm x 50 cm do 100 cm x 70 cm

 • 5 martwych natur wykonanych w tradycyjnych technikach malarskich (farby olejne, akrylowe, akwarele, tempery etc.) format dowolny

 • 5 prac (max. 10 prac) o dowolnej tematyce wykonanych w innych mediach np. (grafika cyfrowa, fotografia, rzeźba, instalacja etc.). Format dowolny.

Na podstawie tych prac Komisja rekrutacyjna kierunku grafika studia stacjonarne jednolite magisterskie

dokonuje przeglądu i oceny prac przedstawionych przez kandydata.

Rozpoznaje predyspozycje kandydata do wybranego kierunku artystycznego i przydziela odpowiednio od 1 do 10 punktów.

Osiągnięcie co najmniej 6 punktów ostatecznie decyduje o dopuszczeniu kandydata do II etapu

postępowania egzaminacyjnego.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 10.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania

egzaminacyjnego wynosi 6.

II etap egzaminu wstępnego

W II etapie Komisja rekrutacyjna kierunku grafika studia stacjonarne jednolite magisterskie przeprowadzi egzamin praktyczny z:

 1. rysunku

 2. malarstwa

Egzamin praktyczny składa się z 2 części. Polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z rysunku i malarstwa. Egzamin pozwala ocenić zdolności i umiejętności kandydata.

Maksymalna liczba punktów za II etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 120.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd prac kandydata 10 pkt.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 6.

II etap

egzamin praktyczny z rysunku 60 pkt.

egzamin praktyczny z malarstwa 60 pkt.

razem 130 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia na studia wynosi 70.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

MALARSTWO (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego

przegląd autorskiego portfolio

przegląd spisu prac zamieszczonych w portfolio przegląd listu motywacyjnego

W I etapie egzaminu wstępnego każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio

 2. spis prac zamieszczonych w portfolio

 3. list motywacyjny

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać prace malarskie i rysunkowe wykonane w dowolnej technice:

 • 5 prac malarskich - format 50 cm x 70 cm lub format większy niż 50 cm x 70 cm

 • 5 prac rysunkowych (studium postaci) - format 70 cm x 100 cm

 • 5 prac - szkice malarskie i rysunkowe.

Każda praca powinna być poprawnie zreprodukowana i zapisana w pliku cyfrowym: jpg.

Warunki techniczne autorskiego portfolio:

 • każda praca zapisana jako plik w formacie jpg, rozdzielczoś

 • użytych reprodukcji 300 dpi, dłuższy bok pracy 20 cm

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_praca_1

Imię_Nazwisko_praca_2

Imię_Nazwisko_praca_15

 • maksymalny rozmiar jednego pliku: do 5 MB

 • łącznie portfolio ma zawierać: 15 plików

 • maksymalny rozmiar portfolio: do 75 MB

Spis prac zamieszczonych w portfolio kandydata

Kandydat ma obowiązek sporządzić listę zbiorczą – spis wszystkich prac zamieszczonych w portfolio. Wykaz zawierać musi listę wszystkich prac uszeregowanych w kolejności od 1 do końcowej liczby pracy, ponadto określać :

 1. tytuł pracy, technika, wymiary, rok powstania

 2. tytuł pracy, technika, wymiary, rok powstania

………

itd.

Warunki techniczne spisu prac:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_spis_prac

 • maksymalny rozmiar pliku: do 5 MB

List motywacyjny powinien zawierać:

 • opis własnej działalności w zakresie sztuk plastycznych, a w szczególności przebieg dotychczasowej edukacji plastycznej lub informacje dotyczące rozwijania zainteresowań twórczych kandydata

 • ewentualny wykaz osiągnięć (nagrody, stypendia, udział w konkursach itp.)

 • uzasadnienie wyboru studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_list_motywacyjny

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • liczba znaków: max. 1500 ze spacjami

Etap I egzaminu wstępnego polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku malarstwo studia stacjonarne jednolite magisterskie.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 10.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 5.

II etap egzaminu wstępnego

egzamin praktyczny z:

 1. malarstwa

 2. rysunku

W II etapie Komisja rekrutacyjna kierunku malarstwo studia stacjonarne jednolite magisterskie przeprowadzi egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa.

Egzamin praktyczny składa się z 2 części. Polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z rysunku i malarstwa. Egzamin pozwala ocenić zdolności i umiejętności kandydata.

Etap II egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Maksymalna liczba punktów za II etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 60.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd autorskiego portfolio kandydata 10 pkt. przegląd spisu prac zamieszczonych w autorskim portfolio kandydata zal. przegląd listu motywacyjnego zal.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 5.

II etap

egzamin praktyczny z malarstwa 30 pkt.

egzamin praktyczny z rysunku 30 pkt.

razem 70 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 30.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

NOWE MEDIA (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem zawodowym licencjat

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:*

I etap - przegląd prac kandydata

II etap - egzamin praktyczny

* Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

I etap egzaminu wstępnego

przegląd prac kandydata

Kandydat przedstawia portfolio składające się z min. 20, a maks. 25 prac. W tym zestawie musi się znaleźć obowiązkowo 5 prac rysunkowych i 5 prac malarskich w dowolnym formacie. Pozostałe prace mogą być wykonane w dowolnych technikach, takich jak np.: fotografia, grafika, animacja, film, modelowanie przestrzenne, techniki cyfrowe – multimedialne itp. W przypadku prezentowania prac wykonanych w technikach cyfrowych, należy dostarczyć pliki zapisane na nośniku w formatach: .jpg, .pdf, lub .mp4.

Prezentowane w portfolio prace powinny być zrealizowane samodzielnie przez kandydata.

Zadaniem kandydata w trakcie przeglądu jest omówienie jednej, wybranej przez siebie pracy.

Możliwe jest zadawanie przez Komisję rekrutacyjną kierunku nowe media studia stacjonarne I stopnia pytań

dodatkowych.

Kryteria oceny – etap I:

 1. Ocena pokazanych prac:

  • ocena wyrazu plastycznego, oryginalności przedstawianych motywów i podejmowanych tematów prac oraz jakości technicznej realizacji

 2. Ocena omówienia wybranej pracy:

  • ocena uzasadnienia dokonanego wyboru, konstrukcji wypowiedzi oraz zasobu używanego słownictwa z zakresu sztuk plastycznych i wizualnych.

Na podstawie pokazanych prac i omówienia jednej z nich Komisja rekrutacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata do studiowania na wybranym kierunku artystycznym i przyznaje odpowiednio od 1 do 25 punktów.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 25.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania

egzaminacyjnego wynosi 11.

II etap egzaminu wstępnego

egzamin praktyczny

Egzamin polega na wykonaniu przez kandydata, zestawu prac plastycznych w odpowiedzi na różne problemy formalne i treściowe postawione w tematach zadań.

Prace na egzaminie będą wykonywane w podstawowych technikach takich jak: rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie itp.

Kryteria oceny – etap II:

Ocena prac egzaminacyjnych będzie dokonywana pod katem:

 • umiejętności twórczego, logicznego myślenia i wyobraźni kandydata

 • oryginalności i celowości rozwiązań w odpowiedzi na problemy postawione w treści zadań

 • technicznego poziomu zrealizowanych prac

Ocena pracy dokonywana jest bez obecności kandydatów.

Maksymalna liczba punktów za II etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 75.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd prac kandydata 25 pkt.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 11.

II etap

egzamin praktyczny 75 pkt.

razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 41.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu: czerwiec 2024 r.

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego przegląd autorskiego portfolio kandydata przegląd listu motywacyjnego

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio

 2. list motywacyjny

Autorskie portfolio kandydata ma zawiera

:

 • od 10 do 20 prac plastycznych, np. rysunek, malarstwo, ilustracja, komiks, fotografia, prace projektowe, grafika warsztatowa i inne.

Wszystkie prace muszą być sfotografowane lub zeskanowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne portfolio:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_portfolio

  • maksymalny rozmiar pliku: do 40 MB

  • plik ma zawierać od 10 do 20 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady –

„tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

  • rozdzielczość użytych reprodukcji min. 144 dpi

List motywacyjny wyjaśniający powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku projektowanie graficzne. W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o uzasadnienie celów i aspiracji dotyczących nauki na wybranym kierunku studiów, a także o opisanie zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Do listu należy dołączyć fotografię kandydata/ki.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_list

  • maksymalny rozmiar pliku: do 2 MB

  • format A4, liczba stron 2, liczba znaków: min. 3000 ze spacjami, max. 3600 ze spacjami

W I etapie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne I stopnia przegląda i ocenia ww. dokumenty dostarczone przez kandydatów drogą elektroniczną.

Kryteria oceny: jakość prezentowanych prac.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 200.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 150.

II etap egzaminu wstępnego

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania egzaminacyjnego.

Rozmowa odbędzie się stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy

ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Rozmowa dotycząca bieżących wydarzeń z zakresu kultury i projektowania. Omówienie z uzasadnieniem przez kandydata celów i aspiracji dotyczących nauki na wybranym kierunku studiów. Omówienie zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena zdolności w zakresie kreatywnego myślenia oraz umiejętności formułowania własnych opinii. Oceniana będzie umiejętność spójnej i logicznej wypowiedzi na temat projektowania graficznego i kultury wizualnej.

Kryteria oceny: jakość wypowiedzi oceniana pod względem merytorycznym i leksykalnym.

II etap postępowania egzaminacyjnego polega na rozmowie kwalifikacyjnej komisji rekrutacyjnej z kandydatami.

Przeglądu i oceny ww. dokumentów oraz rozmowy z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne I stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd autorskiego portfolio kandydata 200 pkt.

przegląd listu motywacyjnego zal.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 150.

II etap

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 100 pkt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

razem 300 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 200.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na kierunek projektowanie graficzne mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych.

Termin egzaminu: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego

przegląd autorskiego portfolio kandydata

przegląd dokumentacji pracy dyplomowej kandydata

przegląd listu motywacyjnego

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio

 2. dokumentację pracy dyplomowej

 3. list motywacyjny

Autorskie portfolio kandydata ma zawiera

:

 • od 10 do 20 prac plastycznych, np. rysunek, malarstwo, ilustracja, komiks, fotografia, prace projektowe, grafika warsztatowa i inne.

Wszystkie prace muszą być sfotografowane lub zeskanowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne portfolio:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_portfolio

 • maksymalny rozmiar pliku: do 40 MB

 • portfolio ma zawierać od 10 do 20 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

 • rozdzielczość użytych reprodukcji min. 144 dpi.

Dokumentacja pracy dyplomowej kandydata (maksymalnie 10 prac) wieńczącej studia artystyczne lub projektowe (wraz z dokumentacją procesu twórczego w postaci zdjęć, szkiców lub innych materiałów wizualnych).

Wszystkie prace muszą być sfotografowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne dokumentacji pracy dyplomowej:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_dokumentacja_dyplom

 • maksymalny rozmiar pliku: do 30 MB

 • dokumentacja ma zawierać maksymalnie 12 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok), opis tematu pracy i procesu twórczego maksymalnie na 2 stronach

 • rozdzielczość użytych reprodukcji 150 dpi, format jpg

List motywacyjny wyjaśniający powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku projektowanie graficzne. W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o uzasadnienie celów i aspiracji dotyczących nauki na wybranym kierunku studiów, a także o opisanie zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Do listu należy dołączyć fotografię kandydata/ki.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_list

 • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

 • format A4, liczba znaków: max. 3000 ze spacjami

W I etapie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne

II stopnia przegląda i ocenia ww. dokumenty dostarczone przez kandydatów drogą elektroniczną.

Kryteria oceny: jakość prezentowanych prac.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 200.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania

egzaminacyjnego wynosi 150.

II etap egzaminu wstępnego

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie graficzne studia stacjonarne II stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami dopuszczonymi do II etapu postępowania egzaminacyjnego.

Rozmowa odbędzie się stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy

ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Rozmowa dotycząca bieżących wydarzeń z zakresu kultury i projektowania. Omówienie z uzasadnieniem przez kandydata celów i aspiracji dotyczących nauki na wybranym kierunku studiów. Omówienie zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena zdolności w zakresie kreatywnego myślenia oraz umiejętności formułowania własnych opinii. Oceniana będzie umiejętność spójnej i logicznej wypowiedzi na temat projektowania graficznego i kultury wizualnej.

Kryteria oceny: jakość wypowiedzi oceniana pod względem merytorycznym i leksykalnym.

Egzamin wstępny polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną oraz na rozmowie z kandydatem.

Przeglądu i oceny dokumentów oraz rozmowy z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku

projektowanie graficzne studia stacjonarne II stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd autorskiego portfolio kandydata 100 pkt.

przegląd dokumentacji pracy dyplomowej kandydata 100 pkt.

przegląd listu motywacyjnego zal.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 150.

II etap

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 100 pkt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

razem 300 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 200.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

PROJEKTOWANIE UBIORU (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego przegląd autorskiego portfolio przegląd zadania projektowego

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio

 2. zadanie projektowe

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać:

 • 5 prac malarskich wykonanych w dowolnej technice malarskiej na dowolnym formacie (martwa natura, postać, inne)

 • 5 prac studyjnych sylwetki człowieka w dowolnej technice rysunkowej na formacie 100 cm x 70 cm*

 • 5 szkiców postaci człowieka w dowolnej technice rysunkowej na formacie A4

 • dodatkowo dopuszcza się zaprezentowanie innych prac: szkice, grafika wartszatowa, projektowanie graficzne, malarstwo cyfrowe, rzeźba, projekty ubioru (szkice).

 • Rysunek studyjny sylwetki człowieka to rysunek anatomiczny obrazujący umiejętność narysowania postaci ludzkiej z zachowaniem prawidłowych proporcji i budowy ciała ludzkiego, dopełniony światłocieniem podkreślającym trójwymiarowoś

 • sylwetki i przestrzeń w jej otoczeniu.

Wszystkie prace muszą być sfotografowane lub zeskanowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne portfolio:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_portfolio

  • maksymalny rozmiar pliku: do 30 MB

  • jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

  • rozdzielczość użytych reprodukcji min. 144 dpi, format jpg

  • sugerowany format portfolio: A4, poziom

Zadanie projektowe

Kandydat/kandydatka zostanie poproszony/poproszona o wykonanie tablicy inspiracji (moodboard) oraz zaprojektowanie kolekcji, będącej odpowiedzią na zadany problem projektowy. Treść zadania zostanie przesłana za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest odczytanie przesłanej wiadomości.

Efekty realizacji zadania projektowego kandydat/kandydatka przesyła w formie:

 • planszy inspiracyjnej, wykonanej w dowolnej technice

 • projektów autorskiej kolekcji (od 5 do 8 sylwetek), odpowiadającej na zadany problem projektowy (każdy projekt umieszczony na oddzielnej stronie)

 • wszystkich projektów kolekcji zebranych na jednej stronie.

Wszystkie prace muszą być sfotografowane lub zeskanowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne zadania projektowego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_zadanie_projektowe

  • maksymalny rozmiar pliku: do 30 MB

  • zadanie projektowe ma zawierać strony formatu A4, każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata

  • rozdzielczość użytych reprodukcji min. 144 dpi, format jpg

  • sugerowany format portfolio: A4, poziom

I etap egzaminu wstępnego polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydata drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie ubioru studia stacjonarne I stopnia.

Kryteria oceny prac:

 • trafnoś

 • interpretacji tematu

 • walory artystyczne (środki ekspresji, kompozycja, relacje kolorystyczne, operowanie światłocieniem, proporcje, zróżnicowanie faktur, umiejętność syntezy)

 • oryginalność rozwiązania.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 100.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 71.

II etap egzaminu wstępnego

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

II etap egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu egzaminu wstępnego zostaną powiadomieni za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie ubioru studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Rozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

Podczas rozmowy kandydaci są zobowiązani do krótkiego omówienia zadania projektowego, złożonego w I etapie egzaminu wstępnego.

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do rozmowy będzie skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd autorskiego portfolio kandydata 50 pkt.

w tym

przegląd prac malarskich 20 pkt.

przegląd prac studyjnych sylwetki człowieka 20 pkt.

przegląd szkiców postaci człowieka 10 pkt.

przegląd zadania projektowego kandydata 50 pkt.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 71.

II etap

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 50 pkt.

razem 150 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 121.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na kierunek projektowanie ubioru mogą ubiegać się absolwenci/absolwentki studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunku projektowanie ubioru lub na kierunkach pokrewnych.

Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny składa się z 2 etapów.

I etap egzaminu wstępnego przegląd autorskiego portfolio przegląd zadania projektowego

W I etapie każdy kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. autorskie portfolio

 2. zadanie projektowe

Autorskie portfolio kandydata ma zawierać:

 • projekty dwóch zróżnicowanych tematycznie kolekcji ubiorów lub kostiumów teatralnych/scenicznych, uwzględniających obuwie i akcesoria

 • fotografie zrealizowanych od 3 do 5 projektów ubiorów lub kostiumów teatralnych/scenicznych

 • wybrane prace artystyczne (np. malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, inne media)

Wszystkie prace muszą być sfotografowane lub zeskanowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne portfolio:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_portfolio

 • maksymalny rozmiar pliku: do 30 MB

 • portfolio ma zawierać min. 15, max. 25 stron formatu A4. Każda praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok).

 • rozdzielczość użytych reprodukcji min. 144 dpi, format jpg

 • sugerowany format portfolio: A4, poziom

Zadanie projektowe

Kandydat/kandydatka zostanie poproszony/poproszona o wykonanie tablicy inspiracji (moodboard) oraz zaprojektowanie kolekcji, będącej odpowiedzią na zadany problem projektowy. Treść zadania zostanie przesłana za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji w terminie określonym harmonogramem rekrutacji. Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest odczytanie przesłanej wiadomości.

Efekty realizacji zadania projektowego kandydat/kandydatka przesyła w formie:

 • planszy inspiracyjnej, wykonanej w dowolnej technice

 • tekstu opisującego założenia projektowe (max. 1500 znaków bez spacji)

 • projektów autorskiej kolekcji (od 5 do 8 sylwetek), odpowiadającej na zadany problem projektowy (każdy projekt umieszczony na oddzielnej stronie)

 • wszystkich projektów kolekcji zebranych na jednej stronie

Wszystkie prace muszą być sfotografowane lub zeskanowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne zadania projektowego:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_zadanie_projektowe

 • maksymalny rozmiar pliku: do 30 MB

 • zadanie projektowe ma zawierać strony formatu A4, każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata

 • rozdzielczość użytych reprodukcji min. 144 dpi, format jpg

 • sugerowany format portfolio: A4, poziom

I etap egzaminu wstępnego polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydata drogą elektroniczną. Przeglądu i oceny dokumentów dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie ubioru studia stacjonarne II stopnia.

Kryteria oceny prac:

 • trafnoś

 • interpretacji tematu

 • walory artystyczne (środki ekspresji, kompozycja, relacje kolorystyczne, operowanie, proporcje, zróżnicowanie faktur, umiejętność syntezy)

 • oryginalność rozwiązania.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 150.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 101.

II etap egzaminu wstępnego

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem

II etap egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Kandydaci dopuszczeni do II etapu zostaną powiadomieni za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

Komisja rekrutacyjna kierunku projektowanie ubioru studia stacjonarne II stopnia przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Rozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

Podczas rozmowy kandydaci są zobowiązani do krótkiego omówienia zadania projektowego, złożonego w I etapie egzaminu wstępnego.

Nieprzystąpienie kandydata (bez uzasadnienia) do rozmowy będzie skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd autorskiego portfolio kandydata 100 pkt.

w tym

przegląd projektów dwóch zróżnicowanych tematycznie kolekcji ubiorów

lub kostiumów teatralnych/scenicznych, uwzględniających obuwie i akcesoria 40 pkt. przegląd fotografii zrealizowanych od 3 do 5 projektów ubiorów lub kostiumów teatralnych/scenicznych 30 pkt. przegląd wybranych prac artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, inne media) 30 pkt.

przegląd zadania projektowego kandydata 50 pkt.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 101.

II etap

rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem 50 pkt.

razem 200 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 171.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

RZEŹBA (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne jednolite magisterskie kończące się tytułem magister

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:*

I etap - przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

II etap - egzamin praktyczny z rysunku

 • Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie

uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

I etap egzaminu wstępnego

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem

Podstawą zestawu prezentacyjnego są prace własne rysunkowe oraz inne, które wykazują zainteresowanie i predyspozycje kandydata w kierunku szeroko rozumianej sztuki przestrzennej (rzeźba, instalacje, autorskie obiekty rzemieślnicze, a także malarstwo, fotografia, film itd.).

Prace należy przedstawi

w formie dokumentacji zapisanej cyfrowo. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji na własnym nośniku cyfrowym i z użyciem własnego urządzenia do odtwarzania danych, z wyłączeniem smartfonów i innych urządzeń o przekątnej ekranu mniejszej niż 10 cali.

W przypadku braku własnego urządzenia kandydat ma prawo do przedstawienia prezentacji na urządzeniu będącym w dyspozycji Komisji rekrutacyjnej kierunku rzeźba studia stacjonarne jednolite magisterskie, jednak Komisja nie ponosi wówczas odpowiedzialności za jakość prezentacji. Opcjonalnie w trakcie prezentacji można przedstawić oryginały prac.

Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.

Maksymalna liczba punktów za I etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 30.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania

egzaminacyjnego wynosi 15.

II etap egzaminu wstępnego

egzamin praktyczny z rysunku

Egzamin praktyczny składa się z 1 części. Polega na wykonaniu przez kandydata odpowiednich zadań z rysunku. Egzamin pozwala ocenić zdolności i umiejętności kandydata.

Maksymalna liczba punktów za II etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 30.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

I etap

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem 30 pkt.

Minimalna liczba punktów umożliwiająca kwalifikację kandydata do II etapu postępowania egzaminacyjnego wynosi 15.

II etap

egzamin praktyczny z rysunku 30 pkt.

razem 60 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 30.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

RZEŹBA (profil praktyczny)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:

 • absolwenci studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 • absolwenci innych studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich lub równorzędnych.

Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego: rozmowa kwalifikacyjna i przegląd portfolio kandydata*

 • Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem połączona z prezentacją dorobku artystycznego kandydata.

Podstawą zestawu prezentacyjnego są prace własne rzeźbiarskie oraz inne, które wykazują zainteresowanie i predyspozycje kandydata w kierunku szeroko rozumianej sztuki przestrzennej (rysunek, instalacje, autorskie obiekty rzemieślnicze, a także malarstwo, fotografia, film itd.).

Prace należy przedstawić w formie dokumentacji zapisanej cyfrowo. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji na własnym nośniku cyfrowym i z użyciem własnego urządzenia do odtwarzania danych, z wyłączeniem smartfonów i innych urządzeń o przekątnej ekranu mniejszej niż 10 cali.

W przypadku braku własnego urządzenia kandydat ma prawo do przedstawienia prezentacji na urządzeniu będącym w dyspozycji Komisji rekrutacyjnej kierunku rzeźba studia stacjonarne II stopnia, jednak Komisja nie ponosi wówczas odpowiedzialności za jakość prezentacji. Opcjonalnie w trakcie prezentacji można przedstawić oryginały prac.

Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

rozmowa kwalifikacyjna i przegląd portfolio kandydata 30 pkt.

razem 30 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 15.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

TKANINA I STYLIZACJA WNĘTRZ (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Część I egzaminu wstępnego

Kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. biogram

 2. list motywacyjny

Biogram

W biogramie/ życiorysie napisanym zgodnie z zasadami tego formatu kandydaci proszeni są o podanie informacji o:

 • wykształceniu, tj. ukończonych szkołach, kursach, znajomości języków obcych, a także dokonaniach, sukcesach itp.

Warunki techniczne biogramu:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_biogram

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • format A4, liczba znaków: max. 3000 ze spacjami

List motywacyjny wyjaśniający powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz.

W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o podanie informacji o:

 • sposobach przygotowania do egzaminu na studia, np. kursy malarstwa i rysunku, konsultacje, wykłady itp.

 • motywach wyboru kierunku studiów

 • ewentualnie innych zainteresowaniach pozaplastycznych.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_list

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • format A4, liczba znaków: max. 3000 ze spacjami

Część II egzaminu wstępnego

Rozmowa z kandydatem i przegląd teczki autorskich prac kandydata*

 • Część II egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzona stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

W wyznaczonym terminie egzaminu kandydat stawia się z teczką autorskich prac.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do części II egzaminu wstępnego jest zamieszczenie przez niego biogramu oraz listu motywacyjnego, o których mowa w części I egzaminu wstępnego.

Rozmowa z kandydatem i przegląd teczki autorskich prac kandydata

Komisja rekrutacyjna kierunku tkanina i stylizacja wnętrz studia stacjonarne I stopnia przeprowadzi rozmowę z kandydatem (od 5 do 10 min) podczas, której dokona przeglądu teczki autorskich prac kandydata.

Rozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

Niezamieszczenie przez kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w wyznaczonym terminie biogramu wraz z listem motywacyjnym będzie równoznaczne z niedopuszczeniem kandydata do części II egzaminu wstępnego i będzie skutkowa wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Nieprzystąpienie kandydata do części II egzaminu wstępnego będzie skutkowa wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Teczka autorskich prac kandydata ma zawiera

  • 5 prac rysunkowych (w tym minimum 2 x studium modela na formacie 100 cm x 70 cm)

  • 5 prac malarskich w technice dowolnej

  • 5 dodatkowych prac plastycznych wykonanych w innych technikach (z różnych dyscyplin: sztuki piękne lub/i sztuki projektowe), ukazujących ogólną wrażliwoś

  • plastyczną, zdolności i predyspozycje do studiowania na tym kierunku studiów.

Egzamin wstępny polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydatów drogą elektroniczną oraz na rozmowie z kandydatem towarzyszącej przeglądowi dostarczonych prac wchodzących w skład Teczki.

Przeglądu i oceny dokumentów i prac oraz rozmowy z kandydatami dokonuje Komisja Rekrutacyjna kierunku tkanina i stylizacja wnętrz studia stacjonarne I stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

biogram zal.

list motywacyjny zal.

przegląd teczki autorskich prac kandydata 100 pkt.

rozmowa z kandydatem 30 pkt.

razem 130 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 25.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na kierunek tkanina i stylizacja wnętrz mogą ubiega

się absolwenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów równorzędnych na kierunkach tkanina i stylizacja wnętrz, wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych.

Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego:

Część I egzaminu wstępnego

Kandydat składa w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora następujące dokumenty w formie elektronicznej:

 1. dokumentację pracy dyplomowej

 2. list motywacyjny

Dokumentacja pracy dyplomowej kandydata (maksymalnie 10 prac) wieńczącej studia artystyczne lub projektowe (wraz z dokumentacją procesu twórczego w postaci zdjęć szkiców lub innych materiałów wizualnych).

Wszystkie prace muszą być sfotografowane i złożone w postaci jednego pliku w formacie pdf.

Warunki techniczne dokumentacji pracy dyplomowej:

 • format pliku pdf

 • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_dokumentacja_dyplom

 • maksymalny rozmiar pliku: do 30 MB

 • dokumentacja ma zawierać maksymalnie 12 stron formatu A4, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok), opis tematu pracy i procesu twórczego maksymalnie na 2 stronach

 • rozdzielczość użytych reprodukcji 150 dpi, format jpg

List motywacyjny wyjaśniający powody, dla których kandydat chce podjąć studia na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz.

W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o podanie informacji o:

 • wykształceniu, tj. ukończonych szkołach, kursach, znajomości języków obcych itp.

 • sposobach przygotowania do egzaminu na studia, np. kursy malarstwa i rysunku, konsultacje, wykłady itp.

 • motywach wyboru kierunku studiów

 • ewentualnie innych zainteresowaniach pozaplastycznych.

Warunki techniczne listu motywacyjnego:

  • format pliku pdf

  • nazwa pliku - imię i nazwisko kandydata wg wzoru: Imię_Nazwisko_list

  • maksymalny rozmiar pliku: do 1 MB

  • format A4, liczba znaków: max. 3000 ze spacjami

Część II egzaminu wstępnego

Rozmowa z kandydatem i przegląd autorskiego portfolio kandydata*

 • Część II egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzona stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

W wyznaczonym terminie egzaminu kandydat stawia się z autorskim portfolio.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do części II egzaminu wstępnego jest zamieszczenie przez niego dokumentacji pracy dyplomowej oraz listu motywacyjnego, o których mowa w części I egzaminu wstępnego.

Rozmowa z kandydatem i przegląd autorskiego portfolio kandydata

Komisja rekrutacyjna kierunku tkanina i stylizacja wnętrz studia stacjonarne II stopnia przeprowadzi rozmowę z kandydatem (od 5 do 10 min) podczas, której dokona przeglądu autorskiego portfolio kandydata.

Rozmowa rozpocznie się weryfikacją tożsamości kandydata na podstawie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata.

Niezamieszczenie przez kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji w wyznaczonym terminie dokumentacji pracy dyplomowej wraz z listem motywacyjnym będzie równoznaczne z niedopuszczeniem kandydata do części II egzaminu wstępnego i będzie skutkowa wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia. Nieprzystąpienie kandydata do części II egzaminu wstępnego będzie skutkowa wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Autorskie portfolio kandydata dokumentujące dotychczasowy dorobek artystyczno-projektowy kandydata i jego osiągnięcia ma zawierać:

  • 10 prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych

  • wybór prac projektowych i artystycznych (maksymalnie 5 prac) zrealizowanych poza tokiem studiów.

Wszystkie prace muszą by sfotografowane i złożone w postaci jednolitej autorskiej księgi.

Warunki techniczne portfolio:

 • księga musi być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata

 • księga ma zawiera

 • maksymalnie 15 stron, jedna praca na jednej stronie podpisana wg zasady – „tytuł”, technika, format, data powstania (rok)

 • reprodukcje w odpowiedniej dla wydruku rozdzielczości.

Egzamin wstępny polega na przeglądzie ww. dokumentów dostarczonych przez kandydata drogą elektroniczną oraz na rozmowie z kandydatem towarzyszącej przeglądowi dostarczonego portfolio.

Przeglądu i oceny dokumentów i portfolio oraz rozmowy z kandydatem dokonuje Komisja rekrutacyjna kierunku tkanina i stylizacja wnętrz studia stacjonarne II stopnia.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd dokumentacji pracy dyplomowej kandydata 50 pkt. list motywacyjny zal.

przegląd autorskiego portfolio kandydata 50 pkt.

rozmowa z kandydatem 30 pkt.

razem 130 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 25.

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

WZORNICTWO (profil ogólnoakademicki)

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Egzamin na studia stacjonarne I stopnia kończące się tytułem licencjat

Termin egzaminu wstępnego: czerwiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego: przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem*

 • Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac plastycznych, ukazujących ogólną wrażliwość plastyczną, technikę, zainteresowania i predyspozycje do studiowania na wybranym kierunku studiów.

Rozmowa obejmująca omówienie tematyki i techniki prezentowanych prac oraz zainteresowań kandydata.

Komisja może poprosić o wykonanie szybkiego szkicu przedmiotu znajdującego się w sali egzaminacyjnej lub analizy tego przedmiotu.

Prezentowany zbiór prac musi zawierać:

  • 5 prac malarskich w formacie minimum 50 cm x 70 cm

  • 10 prac rysunkowych w formacie minimum 50 cm x 70 cm

  • wybór nie więcej niż 10 prac lub ich cykli wykonanych dowolną techniką (fotografia, rzeźba, instalacja, grafika użytkowa, grafika artystyczna, prace projektowe, rzemiosło artystyczne, inne prace przestrzenne, multimedia, animacja komputerowa itp.). W przypadku prac przestrzennych

o dużych gabarytach (rzeźba, instalacja, projekt itp.) prosimy o dostarczenie wyłącznie ich fotograficznej dokumentacji. Prace lub cykle prac o niewielkich formatach należy zebrać tematycznie na planszach 100 cm x 70 cm. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem 100 pkt.

razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 40.

Egzamin na studia stacjonarne II stopnia kończące się tytułem magister

Termin egzaminu wstępnego: lipiec 2024 r.

Przebieg egzaminu wstępnego: przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem*

 • Egzamin wstępny zostanie przeprowadzony stacjonarnie z osobistym udziałem kandydata w siedzibie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi.

Przegląd portfolio dokumentującego osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata.

Rozmowa dotycząca oczekiwań kandydata związanych z tokiem studiów drugiego stopnia oraz zakresu i tematyki planowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Portfolio musi zawierać:

 • wybór prac zrealizowanych w trakcie innych studiów odbytych na kierunkach wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych

 • dokumentację ostatniej pracy dyplomowej wieńczącej studia artystyczne lub projektowe

 • wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów

Portfolio należy przygotować w postaci drukowanej, w formacie nie większym niż A3, w dwóch egzemplarzach. W przypadku prac multimedialnych należy zadbać o bezproblemową możliwość ich prezentacji na własnym komputerze przenośnym.

Maksymalna liczba punktów za egzamin wstępny:

przegląd portfolio kandydata i rozmowa z kandydatem 100 pkt.

razem 100 pkt.

Minimalna liczba punktów wymagana do zdania egzaminu wstępnego wynosi 40.