Previous Frame

PROGRAMY URZĘDU PRACY DLA STUDENTÓW

 

Poszukiwanie pracy to nie tylko śledzenie ofert w internecie, prasie codziennej, ale również – a może przede wszystkim – korzystanie z pomocy urzędu pracy.

 

Rejestracja

 

Pierwszy krok, jaki powinieneś zrobić, to zarejestrowanie się w urzędzie. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się osobiście, po przedstawieniu dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. Mówiąc prościej, musisz udowodnić, że pomoc ze strony urzędu pracy ci przysługuje. Gdzie w takim razie możesz to zrobić? Dla osób zameldowanych w dzielnicach Śródmieście, Górna i Widzew rejestracja odbywa się w siedzibie urzędu przy ul. Milionowej 91, zaś w przypadku Bałut i Polesia swoje kroki należy skierować na ul. Kilińskiego 102/102a (I piętro, sala B). Tutaj także powinieneś się wyrejestrować, kiedy już szczęśliwe uda ci się znaleźć zatrudnienie. Jeśli nie jesteś zameldowany w Łodzi, wówczas udaj się do swojego powiatowego urzędu pracy.

 

Formy wsparcia

 

Urząd pracy może ci pomóc w znalezieniu posady odpowiadającej twoim kwalifikacjom, Pośrednictwo pracy odbywa się przy ul. Milionowej 91 w pokojach: 001, 002, 008, 009, 010, 010A, 011, 011A, 012, 013 (parter) oraz przy ul. Kilińskiego 102/102a w sali A (I piętro). W jego ofercie znajdują się jednak także inne działania. Jakie? Oto najważniejsze z nich.

 

Staż – dla osoby bezrobotnej, trwający od 3 do 6 miesięcy, z deklaracją zatrudnienia bezrobotnego po jego odbyciu.

Bon stażowy – dla bezrobotnych do 30 roku życia, z gwarancją zatrudnienia po odbyciu stażu na okres 6 miesięcy.

Bon zatrudnieniowy – dla bezrobotnego do 30 roku życia, stanowi gwarancję dla pracodawcy refundacji części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami.

Bon szkoleniowy – dla bezrobotnego do 30 roku życia na sfinansowanie jednego lub kilku szkoleń, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych lub przejazdu na szkolenie w formie ryczałtu.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – to pomoc finansowa do sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kraju, w związku ze stworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego.

Dotacja na podjęcie własnej działalności gospodarczej – na podjęcie działalności gospodarczej w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenia indywidualne i grupowe – w celu podniesienia kwalifikacji i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia (informacje dotyczące nabycia nowych umiejętności, zdobycia nowego zawodu i podniesienia kwalifikacji, a co za tym idzie zwiększenia swoich szans na znalezienie zatrudnienia uzyskasz u specjalistów ds. rozwoju zawodowego: ul. Milionowa 91, parter, pokoje 023, 024).

Prace interwencyjne – organizowane na wniosek pracodawcy na okres 6 miesięcy. Urząd refunduje pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne.

Roboty publiczne – zatrudnienie przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dysponuje także wolnymi środkami na pomoc dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi”. O środki na podjecie działalności gospodarczej mogą wnioskować osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Łodzi w wieku 18-29 lat, posiadające I lub II profil pomocy, czyli wcześniej korzystające już z określonych form wsparcia udzielanych przez urząd, a także które w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliły się ze środków publicznych.

Urząd Pracy może ci także pomóc w znalezieniu pracy za granicą, jeśli zastanawiasz się nad takim wyjazdem. Wówczas swoje kroki powinieneś skierować do asystenta ds. EURES (Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej), który powie ci o warunkach życia i pracy w danym kraju oraz aktualnych ofertach z terenu Unii Europejskiej. W łódzkim urzędzie pracy punkt EURES znajdziesz przy ul. Milionowej 91, na parterze, w pokoju 121.

 

Dla pracodawcy

 

A jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, być może będziesz chciał skorzystać z pomocy urzędu pracy ukierunkowanej na potrzeby przedsiębiorców. Jakie formy wsparcie możesz wówczas uzyskać?

 

– Pomoc w znalezieniu spośród osób bezrobotnych i poszukujących pracy odpowiednich kandydatów do zatrudnienia w związku ze zgłoszoną ofertą.

– Doradztwo w kwestiach zatrudnienia osób bezrobotnych.

– Szkolenia i działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji przyszłych kadr.

– Udział w specjalistycznych giełdach pracy.

– Możliwość stworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego czy PFRON.

 

Aby z nich skorzystać, wystarczy zgłosić ofertę pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy czy miejsce wykonywania pracy lub w innym wybranym przez siebie urzędzie. Pracodawca może nie wyrazić zgody na podawanie do publicznej wiadomości informacji zawartych w ofercie umożliwiających ich identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Wówczas są one udostępniane wyłącznie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie.

 

Pracodawcy mogą składać oferty pracy:

– osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Milionowej 91, pokój 121,

– pocztą tradycyjną na adres: PUP w Łodzi, ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź,

– za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: posrednictwo@pup-lodz.pl z dopiskiem w temacie „oferta pracy”,

– poprzez wypełnienie formularza on-line w zakładce dla pracodawców.

 

KONTAKT

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

93-121 Łódź, ul. Milionowa 91,

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a,

tel. (42) 251-65-00,

fax (42) 251-66-11

www.pup.lodz.pl, e-mail: lol2@praca.gov.pl

Urząd czynny w godzinach 8.30-15.00.