Politechnika Łódzka rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Łódzkiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała  Nr 20/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie dostosowania zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Podstawa prawna: art. 266 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), $ 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Politechniki Łódzkiej w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Politechnika Łódzka przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2019 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

§ 2

 

1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu wpisane w świadectwie dojrzałości lub równoważnym (uzyskanym poza polskim systemem oświaty) z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe sprawdziany predyspozycji (zgodnie z §8).

2. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2019 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpocznie się nie wcześniej niż 3lmaja 2019 r. i nie później niż 15 czerwca 2019 r., a zakończy nie wcześniej niż 11 września 2019 r. i nie później niż 30 września 2019 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpocznie się nie wcześniej niż 8 stycznia 2020 r. i nie później niż 4 lutego 2020 r., a zakończy nie wcześniej niż 18 lutego 2020 r. i nie później niż 12 marca 2020 r.

 

§ 3

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 4

Kandydat, który został przyjęty na studia w Politechnice Łódzkiej, może przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji po złożeniu pisemnej rezygnacji z przyjęcia na studia w poprzednim etapie.

 

§ 5

Kandydat może zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na nie więcej niż ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów, definiowanych poprzez nazwę kierunku studiów, program studiów, poziom oraz formę studiów. Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek. Student Politechniki Łódzkiej nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje. Kandydat musi określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na druku „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

 

§ 6

Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2019-2023, zostały określone w Uchwale Nr 19/2018  Senatu Politechniki Łódzkiej  z dnia 19 grudnia 2018 r. „Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2019 — 2023”. Kandydaci mogą być przyjęci na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na te kierunki, na które kontynuowana jest rekrutacja.

 

§ 7

Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w trybie przewidzianym w art. 323 iart. 324 oraz art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Cudzoziemców, którzy nie wnoszą opłat za studia zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązują zasady przyjęć zawarte w niniejszej Uchwale.

 

2. ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

§ 8

We wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady:

1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów (oprócz studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, kierunku architektura, kierunku biogospodarka, kierunku biotechnologia, kierunku fizyka techniczna, kierunku informatyka, kierunku informatyka stosowana, kierunku inżynieria biomedyczna, kierunku inżynieria chemiczna i biochemiczna, kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego, kierunku matematyka stosowana, kierunku menedżer żywności i żywienia, kierunku planowanie przestrzenne, kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, kierunku wzornictwo, oraz kierunku zarządzanie) będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 •  matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

2. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, oprócz kierunku architektura, kierunku elektrotechnika, oraz kierunku zarządzanie - studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości, powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów; kandydaci, których znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia, została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.
 • egzaminu z drugiego języka obcego,
 • egzaminuz fizyki lub chemii - do wyboru; kandydaci na kierunek biotechnologia i kierunek inżynieria biomedyczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub biologii; kandydaci na kierunek fizyka techniczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii, biologii lub informatyki; kandydaci na kierunek informatyka i kierunek informatyka stosowana mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub informatyki.

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

3. Kandydaci na kierunek, na którym program studiów przewiduje prowadzenie zajęć w języku francuskim oraz w języku angielskim będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z jednego wybranego języka obcego spośród dwóch języków, w których odbywają się zajęcia, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to jeden zjęzyków, w którym prowadzone są zajęcia; kandydaci, których znajomość jednego z języków, w którym prowadzone są zajęcia, została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.
 • egzaminu z drugiego języka obcego,
 • egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

4. Kandydaci na kierunek architektura, na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości, powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów; kandydaci, których znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia, została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.
 • egzaminu z drugiego języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z $ 16 ust. 1).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

5. Kandydaci na kierunek elektrotechnika, na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów; kandydaci, których znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia, została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.
 • fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak  oceny z egzaminu z matematyki, fizyki lub chemii nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

6. Kandydaci na kierunek zarządzanie, studia licencjackie, na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów; kandydaci, których znajomość języka, w którym prowadzone są zajęcia, została potwierdzona poprzez ukończenie szkoły lub oddziału, w których ten język był językiem nauczania a nie zdawali egzaminu maturalnego otrzymują zerową liczbę punktów z tego przedmiotu.

Brak oceny z egzaminu z matematyki nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

7. Kandydaci na kierunek architektura będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z $ 16 ust. 1).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

8. Kandydaci na kierunek biogospodarka, na kierunek biotechnologia, na kierunek inżynieria chemiczna  i biochemiczna, na kierunek inżynieria biomedyczna, na kierunek menedżer żywności i żywienia oraz na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub biologii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

9. Kandydaci na kierunek fizyka techniczna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii, biologii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

10. Kandydaci na kierunek planowanie przestrzenne będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub geografii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

11. Kandydaci na kierunek informatyka, na kierunek informatyka stosowana będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

12. Kandydaci na kierunek matematyka stosowana oraz na kierunek zarządzanie będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

13. Kandydaci na kierunek wzornictwo będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z §16 ust. 2).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

14. Kandydaci na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będą klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • egzaminu z fizyki lub chemii do wyboru,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z §16 ust. 2).

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 

§9

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych oraz oceny zrozmowy kwalifikacyjnej. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

 

3. ZASADY KLASYFIKACJI

 

 

§10

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

 

§ 11

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

 

§ 12

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego  przeprowadzanego w ramach  programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niżej podany sposób:

 

Liczba punktów = w x 25

w= wynik całkowity podany na dyplomie IB

 

§ 13

Klasyfikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sumy punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

 

ocena z egzaminu

liczba punktów

liczba punktów z fizyki, chemii,

liczba punktów

dojrzałości

z matematyki

biologii, geografii

z języka obcego

 

brak oceny

0

0

0

 

 

2                  100                   60                   40

 

3                  200                   120                  80

 

4

350

200

130

5                  450                   260                  160

 

6                  500                   300                  180

 

Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości a na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat, otrzymują liczbę punktów zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

 

§ 15

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie świadectwa równoważnego świadectwu dojrzałości, uzyskanego poza polskim systemem oświaty, za wyjątkiem egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej z uwzględnieniem tabeli zawartej w $ 10, poziom podstawowy.

 

§ 16

 

1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

2. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białeji kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

 

§ 17

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

 

s=d+r

 

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych

r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

W wynikach rozmowy kwalifikacyjnej mogą być uwzględniane potwierdzone efekty uczenia się.

Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia i poda do wiadomości do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

1. Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

 • W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

 

poziom w skali ocen    ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów              d - liczba punktów

 

najwyższy            celujący lub równoważny                         100

bardzo dobry lub równoważny                      92

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny         84

dobry lub równoważny                            76

dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny,          68

ponad dostateczny lub równoważny

najniższy pozytywny     dostateczny lub równoważny                       60


 

poziom w skali ocen

ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

d - liczba punktów

najwyższy             bardzo dobry lub równoważny                            100

 

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równoważny          90

 

Wprzypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:


 

dobry lub równoważny                                              80

dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równoważny                70

najniższy pozytywny, dostateczny lub równoważny                    60

 

1. W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

 

d=kx100

 

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

 

§ 18

1. Rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

2. Strukturę, skład i zadania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej określa Rektor Politechniki Łódzkiej.

 

§ 19

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

§ 20

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów, po podwyższeniu wyniku z egzaminu maturalnego, mogą być przyjęci na dany kierunek studiów o ile po ponownym przeliczeniu, liczba punktów kwalifikacyjnych jest co najmniej równa najmniejszej liczbie punktów osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

 

§ 21

Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje wniosek do Rektora Politechniki Łódzkiej o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podstawą uznania odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§ 22

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej zawarty jest w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 23

Traci moc Uchwała Nr 9/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 maja 2018 r. Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2019/2020.

 

§ 24

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2018 r.

 

 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 20/2018 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w Sprawie dostosowania zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

 

4. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

 

§ 1

Kandydaci na studia pierwszego stopnia, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”. Dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”;

2. świadectwo lub inny dokument uzyskany poza polskim systemem oświaty uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia;

 • oryginał świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego poza polskim systemem oświaty uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia, zalegalizowany lub z dołączonym apostille,
 • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,
 • tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2019 mogą złożyć dokumenty bez świadectwa dojrzałości i dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej do dnia podanego w harmonogramie.

 • Jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej (wymagane w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).
 •  

§ 2

Kandydaci na studia drugiego stopnia, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu.

Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

Jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej (wymagane w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem poczty lub przelewu bankowego).

 

§ 3

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji) nie będzie podstawą do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

 

§ 4

Wycofanie części lub całości dokumentów przez kandydata przyjętego na studia w Politechnice Łódzkiej, po ogłoszeniu listy osób wpisanych na studia, jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata tej listy.