Politechnika Łódzka rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PŁ 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Łódzkiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Nr 15/2017 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 31 maja 2017 r.

Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Podstawa prawna: art. 169 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.          z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt 2 i § 66 Statutu Politechniki Łódzkiej.
 2. Politechnika Łódzka przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych wydziałów, kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 marca 2018 r.,  a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2018 r.
 3. Wykaz kierunków studiów, na które przewidywana jest rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 zawiera

Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

 1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu wpisane w świadectwie dojrzałości lub równorzędnym (uzyskanym poza polskim systemem oświaty) z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na  niektórych  kierunkach  studiów  obowiązują  dodatkowe  sprawdziany  predyspozycji  (zgodnie z § 8).
 2. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Warunkiem przyjęcia na dany kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, jest uzyskanie przez kandydata liczby punktów kwalifikacyjnych co najmniej równej najmniejszej liczbie punktów osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.

W przypadku, gdy tytuł zawodowy posiadany przez kandydata nie upoważnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów, wymagane kompetencje mogą być uzupełnione poprzez potwierdzone wyniki efektów uczenia się.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 marca 2018 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpocznie się nie  wcześniej  niż 22 maja 2018 r.  i nie później niż     4 czerwca 2018 r., a zakończy nie wcześniej niż 11 września 2018 r. i nie później niż  2  października  2018  r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpocznie się nie wcześniej niż 8 stycznia 2019 r. i nie później niż 4 lutego 2019 r., a zakończy nie wcześniej niż 18 lutego 2019 r. i nie później niż 12 marca 2019 r.

§ 3

Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4

Kandydat, który został przyjęty na studia w Politechnice Łódzkiej, może przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji po złożeniu pisemnej rezygnacji z przyjęcia na studia w poprzednim etapie.

§ 5

Kandydat może zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na nie więcej niż ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów, definiowanych poprzez nazwę kierunku studiów, program kształcenia, stopień i formę studiów oraz wydział prowadzący studia. Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek. Student Politechniki Łódzkiej nie może być przyjęty na kierunek, na którym aktualnie studiuje. Kandydat musi określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na druku „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.

§ 6

Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2016-2018, zostały określone w Uchwale Nr 15/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z  dnia  27  maja 2015 r., w Uchwale Nr 4/2016 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 18 maja 2016 r. oraz w Uchwale Nr 14/2017 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 31 maja 2017 r. Kandydaci mogą być przyjęci na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na te kierunki, na które kontynuowana jest rekrutacja.

§ 7

Przyjęcie  na  studia  osób  niebędących  obywatelami  polskimi  (cudzoziemców)  następuje  w  trybie  przewidzianym     w art. 43 i 44 ustawy z dnia  27  lipca 2005  r.  – Prawo  o  szkolnictwie  wyższym oraz  w Rozporządzeniu Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) oraz w Uchwale Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30  marca 2011 r.  w sprawie podejmowania studiów bez odpłatności   i świadczeń stypendialnych przez obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej i innych określonych w art.  43  ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

§ 8

We wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady:

 1. Kandydaci na wszystkie wydziały i kierunki studiów (oprócz studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, studiów na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunku architektura, kierunku fizyka techniczna, kierunku gospodarka przestrzenna, kierunku informatyka, kierunku inżynieria biochemiczna, kierunku inżynieria biomedyczna, kierunku matematyka stosowana, kierunku ochrona środowiska, kierunku wzornictwo, kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz kierunku zarządzanie) będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
  • matematyki,
  • języka obcego,
  • fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest

równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, oprócz kierunku architektura (inżynieria architektoniczna) oraz kierunku zarządzanie - studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników:
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów,
  • egzaminu z drugiego języka obcego,
  • egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru; kandydaci na kierunek biotechnologia i kierunek inżynieria biomedyczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub biologii; kandydaci na kierunek fizyka techniczna mogą być klasyfikowani  na podstawie egzaminu         z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii, biologii lub informatyki; kandydaci na kierunek informatyka mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub informatyki.

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza

kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek architektura (inżynieria architektoniczna), na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów,
  • egzaminu z drugiego języka obcego,
  • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 16 ust. 1).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek zarządzanie, studia licencjackie, na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą

klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim

językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów.

Brak oceny z egzaminu z matematyki nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek architektura (architektura), na kierunek architektura (architektura wnętrz) będą

klasyfikowani na podstawie wyników:

 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 16 ust. 1).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek biogospodarka, na kierunek biotechnologia, na kierunek biotechnologia środowiska, na kierunek inżynieria biochemiczna,  na  kierunek inżynieria  biomedyczna  oraz  na  kierunek technologia  żywności i żywienie człowieka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
  • matematyki,
  • języka obcego,
  • fizyki, chemii lub biologii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest

równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek ochrona środowiska będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
  • matematyki,
  • języka obcego,
  • fizyki, chemii, biologii lub geografii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek fizyka techniczna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
  • matematyki,
  • języka obcego,
  • fizyki, chemii, biologii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest

równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek gospodarka przestrzenna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
  • matematyki,
  • języka obcego,
  • fizyki, chemii lub geografii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest

równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek informatyka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
  • matematyki,
  • języka obcego,
  • fizyki, chemii lub informatyki - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest

równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek matematyka stosowana oraz na kierunek zarządzanie będą klasyfikowani na podstawie

wyników egzaminów z:

 • matematyki,
 • języka obcego.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest

równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek wzornictwo będą klasyfikowani na podstawie wyników:
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z języka obcego,
  • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 16 ust. 2).

Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

 1. Kandydaci na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będą klasyfikowani na podstawie wyników:
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z języka obcego,
  • egzaminu z fizyki lub chemii do wyboru,
  • sprawdzianu uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych (zgodnie z § 16 ust. 3).

Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego  stopnia,  studiów  drugiego  stopnia,  jednolitych  studiów  magisterskich  lub  równorzędnych  oraz  oceny      z rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

 

ZASADY KLASYFIKACJI

 

§ 10

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.

 

 

 

 

przedmiot kwalifikacyjny

wynik egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poniżej 30%

lub brak oceny

od 30% do 100%

poniżej 30%

lub brak oceny

od 30% do 100%

liczba punktów za każdy procent

matematyka

0

2

0

5

fizyka/chemia/biologia/geografia/ informatyka

0

1,2

0

3

język obcy*

0

0,8

0

2

 

 

przedmiot kwalifikacyjny

wynik egzaminu maturalnego

poniżej 30% lub brak oceny

od 30% do 100%

liczba punktów za każdy procent

 

język obcy*, będący drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych

 

 

0

 

1,5 × w + 50

w - wynik części pisemnej egzaminu maturalnego dla szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyrażony w procentach

*wynik części pisemnej egzaminu maturalnego

§ 11

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

§ 12

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niżej podany sposób:

 

Liczba punktów = w × 25

 

w= wynik całkowity podany na dyplomie IB

Klasyfikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając

egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sumy punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

 

ocena z egzaminu

dojrzałości

liczba punktów z matematyki

liczba punktów z fizyki, chemii, biologii, geografii

liczba punktów

z języka obcego

brak oceny

0

0

0

2

100

60

40

3

200

120

80

4

350

200

130

5

450

260

160

6

500

300

180

 

Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości a na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat, otrzymują liczbę punktów zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości z innych przedmiotów niż wymagane przedmioty kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.

§ 15

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie świadectwa równorzędnego świadectwu dojrzałości, uzyskanego poza polskim systemem oświaty, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej z uwzględnieniem tabeli zawartej w § 10.

§ 16

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura (architektura), kierunek architektura (architektura wnętrz), a także na kierunek architektura (inżynieria architektoniczna) będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi

500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

 1. Sprawdzian uzdolnień plastyczno-konstrukcyjnych dla kandydatów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego będzie polegać na odręcznym wykonaniu rysunku na zadany temat oraz na wykonaniu z powierzonych materiałów konstrukcji przestrzennej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 100 punktów za każde z zadań.

Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.

§ 17

Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:

 

s = d + r

 

d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych

r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy

kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.

W wynikach rozmowy kwalifikacyjnej mogą być uwzględniane potwierdzone efekty uczenia się.

Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia i poda do

wiadomości do dnia 31 maja 2017 r.

1. Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

 1. W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:

 

poziom w skali ocen

ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

d - liczba punktów

najwyższy

celujący lub równorzędny

100

 

bardzo dobry lub równorzędny

92

 

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równorzędny

84

 

dobry lub równorzędny

76

 

dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny,

ponad dostateczny lub równorzędny

68

najniższy pozytywny

dostateczny lub równorzędny

60

 1. W przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:

 

poziom w skali ocen

ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów

d – liczba punktów

najwyższy

bardzo dobry lub równorzędny

100

 

ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równorzędny

90

 

dobry lub równorzędny

80

 

dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny,

ponad dostateczny lub równorzędny

70

najniższy pozytywny

dostateczny lub równorzędny

60

 1. W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:

 

d = k×100

 

k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła

§ 18

 1. Rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej

przeprowadzają: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Komisje Rekrutacyjne.

 1. Skład i zadania komisji rekrutacyjnych wymienionych w ust. 1 określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 19

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszają przewodniczący Komisji Rekrutacyjnych.

§ 20

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r.

 

 

 

 

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA, KOMISJE REKRUTACYJNE

 

§ 1

Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR) powołuje Rektor Politechniki Łódzkiej. Przewodniczącym UKR  jest wyznaczony przez niego Prorektor. W skład UKR wchodzą:

 • przewodniczący;
 • zastępca przewodniczącego - pełnomocnik Rektora PŁ ds. rekrutacji;
 • przewodniczący Komisji Rekrutacyjnych (KR);
 • 4-8 członków.

Dopuszcza się, aby w przypadku nieobecności przewodniczącego KR, w posiedzeniu UKR z głosem stanowiącym brał udział jego zastępca.

§ 2

Komisje Rekrutacyjne (KR) powołuje Rektor Politechniki Łódzkiej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. W skład KR wchodzą:

 • przewodniczący;
 • zastępca przewodniczącego (jeżeli został powołany na wydziale);
 • pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji (jeżeli został powołany na wydziale);
 • 1-9 członków.

§ 3

Do zadań UKR należy w szczególności:

 • nadzór nad przyjmowaniem dokumentów kandydatów na studia;
 • ustalenie harmonogramów prac komisji;
 • koordynacja i nadzór prac KR;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji KR;
 • podejmowanie decyzji w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale.

§ 4

Do zadań KR należy w szczególności:

 • sprawdzenie kompletności dokumentów kandydatów;
 • dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego;
 • zawiadamianie kandydatów o formie i terminie kwalifikacji;
 • organizowanie i nadzorowanie przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych;
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia;
 • zawiadamianie kandydatów o wynikach kwalifikacji;
 • wysyłanie zawiadomień o przyjęciu na studia w terminie 21 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

 

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA

 

§ 1

Kandydaci na studia pierwszego stopnia, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

 1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.
 2. Świadectwo dojrzałości
  1. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.

Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez Okręgową  Komisję  Egzaminacyjną   w  przypadku  „nowej   matury”   oraz  odpisy  wystawione  przez  szkołę     w przypadku „starej matury”.

 1. świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty:
  • oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille,
  • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo lub decyzję kuratora oświaty potwierdzającą nabycie uprawnień do kontynuowania nauki w szkole wyższej w Polsce,
  • tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów.

Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w roku 2018 mogą złożyć dokumenty bez świadectwa dojrzałości

i dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej do dnia podanego w harmonogramie.

 1. Jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 2. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej.
 3. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

§ 2

Kandydaci na studia drugiego stopnia, w każdym etapie rekrutacji, są zobowiązani złożyć:

 1. Wypełniony formularz „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu.

Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych. W przypadku dyplomu uzyskanego poza polskim systemem oświaty wymagana jest jego legalizacja lub apostille. Wymagane jest również tłumaczenie na język polski wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

 1. Jedną aktualną fotografię spełniającą wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.
 2. Poświadczenie dokonania opłaty rekrutacyjnej na konto Politechniki Łódzkiej.
 3. Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.

§ 3

Wycofanie dokumentów przez kandydata (przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji) nie będzie podstawą do zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

§ 4

Wycofanie części lub całości dokumentów przez kandydata przyjętego na studia w Politechnice Łódzkiej, po ogłoszeniu listy przyjętych na studia, jest równoznaczne ze skreśleniem kandydata z tej listy.

 

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, NA KTÓRE PRZEWIDYWANA JEST REKRUTACJA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Wydziały/Kierunki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne (zaoczne)

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

S Z

S L

S Z

S L

S Z

S L

S Z

S L

Mechaniczny

 

 

 

 

 

 

 

 

automatyka i robotyka

X

 

 

X

 

 

 

 

energetyka

X

 

 

X

 

 

 

 

inżynieria kosmiczna

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

X

 

 

X

 

 

 

 

inżynieria produkcji

X

 

 

X

 

 

 

 

mechanika i budowa maszyn

X

 

X

X

X

 

X

X

mechanika i budowa maszyn (język angielski)

X

 

X

 

 

 

 

 

mechatronika

X

 

 

 

 

 

 

 

transport

X

 

 

X

 

 

 

 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

automatyka i robotyka

X

 

X

X

X

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

X

 

X

X

X

 

 

 

elektronika i telekomunikacja (język angielski)

X

 

X

X

 

 

 

 

elektrotechnika

X

 

X

X

X

 

X

 

energetyka

X

 

X

X

X

 

 

 

informatyka

X

 

X

X

X

 

X

 

informatyka (język angielski)

X

 

X

 

 

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria biomedyczna

X

 

X

X

 

 

 

 

inżynieria biomedyczna (język angielski)

X

 

 

 

 

 

 

 

mechatronika

X

 

X

X

X

 

X

 

systemy sterowania inteligentnymi budynkami

X

 

 

 

 

 

 

 

transport

X

 

X

X

X

 

 

 

Chemiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

biomateriały inspirowane naturą (język angielski)

X

 

 

 

 

 

 

 

chemia

X

 

 

X

 

 

 

 

chemia budowlana

X

 

 

X

 

 

 

 

chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia

 

 

X

X

 

 

 

 

nanotechnologia

X

 

 

X

 

 

 

 

ochrona środowiska

X

 

 

X

 

 

 

 

technologia chemiczna

X

 

 

X

 

 

 

 

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria materiałowa

X

 

X

X

 

 

 

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego (język angielski)

 

 

X

X

 

 

 

 

włókiennictwo

 

 

X

X

 

 

X

 

włókiennictwo i przemysł mody

X

 

 

 

 

 

 

 

wzornictwo

X

 

X

X

 

 

 

 

Biotechnologii i Nauk o Żywności

 

 

 

 

 

 

 

 

biogospodarka

X

 

 

 

 

 

 

 

biotechnologia

X

 

 

 

X

 

 

 

biotechnologia (studia III-semestralne)

 

 

 

X

 

 

 

 

biotechnologia (studia IV-semestralne)

 

 

X

 

 

 

 

 

biotechnologia (język angielski)

X

 

 

X

 

 

 

 

biotechnologia środowiska

X

 

 

 

 

 

 

 

technologia kosmetyków (studia III-semestralne)

 

 

 

X

 

 

 

 

technologia kosmetyków (studia IV-semestralne)

 

 

X

 

 

 

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka

X

 

 

X

X

 

 

 

 

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW, NA KTÓRE PRZEWIDYWANA JEST REKRUTACJA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (c.d.)

 

Wydziały/Kierunki

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(zaoczne)

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

S Z

S L

S Z

S L

S Z

S L

S Z

S L

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

architektura (architektura)*

X

 

X

 

X

 

X

 

architektura (architektura wnętrz)

X

 

 

 

 

 

 

 

architektura (inżynieria architektoniczna) - język angielski

X

 

 

 

 

 

 

 

budownictwo

X

 

X

 

X

 

X

 

gospodarka przestrzenna

 

 

X

 

 

 

 

 

inżynieria środowiska

X

 

X

 

X

 

X

 

rewitalizacja miast

 

 

 

X

 

 

 

 

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

fizyka techniczna

X

 

X

X

 

 

 

 

fizyka techniczna (język angielski)

X

 

 

 

 

 

 

 

informatyka

X

 

 

X

X

 

X

 

informatyka (język angielski)

X

 

 

X

 

 

 

 

matematyka stosowana

X

 

X

 

 

 

 

 

Organizacji i Zarządzania

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

 

X

 

 

 

inżynieria zarządzania

X

 

 

 

X

 

 

 

zarządzanie

X

 

X

 

 

 

X

 

zarządzanie (język angielski)

X

 

X

 

 

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

X

 

X

 

X

 

X

 

zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski)

X

 

X

 

 

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji (język francuski)

X

 

 

 

 

 

 

 

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

X

 

 

 

X

 

 

 

inżynieria biochemiczna

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

X

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria chemiczna i procesowa (studia III-semestralne)

 

 

 

X

 

 

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa (studia IV-semestralne)

 

 

X

 

 

 

 

 

inżynieria środowiska

X

 

 

 

 

 

 

 

inżynieria środowiska (studia III-semestralne)

 

 

 

X

 

 

 

X

inżynieria środowiska (studia IV-semestralne)

 

 

X

 

 

 

 

 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

 

 

 

 

 

 

 

 

papiernictwo i poligrafia

X

 

 

X

X

 

X

 

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

 

 

 

 

 

 

 

 

gospodarka przestrzenna

X

 

 

 

 

 

 

 

Kolegium Logistyki

 

 

 

 

 

 

 

 

logistyka

X

 

 

 

 

 

 

 

Kolegium Towaroznawstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

towaroznawstwo

X

 

 

 

 

 

 

 

* architektura (architektura) - studia niestacjonarne (wieczorowe) I i II stopnia

S Z - semestr zimowy S L - semestr letni

Uwaga:

 1. Kierunki studiów dołączone do oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej po dniu 31 maja 2017 r. będą prowadzone w formie

studiów stacjonarnych i (lub) niestacjonarnych.

 1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu

studiów na danym kierunku.

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.
 2. Wykaz kierunków studiów wraz z liczbą oferowanych miejsc, na które w roku akademickim 2018/2019 będzie prowadzona

rekrutacja, podany zostanie w limitach przyjęć określonych przez Senat Politechniki Łódzkiej.

 

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Wydział/Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

Mechaniczny

automatyka i robotyka

 

 

 

 

 

 

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

energetyka

inżynieria materiałowa

inżynieria produkcji

mechanika i budowa maszyn

mechanika i budowa maszyn

(język angielski)

transport

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

automatyka i robotyka

 

 

 

 

 

 

 

 

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

elektronika i telekomunikacja

elektronika i telekomunikacja

(język angielski)

elektrotechnika

energetyka

informatyka

informatyka

(język angielski)

inżynieria biomedyczna

mechatronika

transport

Chemiczny

chemia

 

 

 

 

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

chemia budowlana

nanotechnologia

ochrona środowiska

technologia chemiczna

chemia i inżynieria materiałów specjalnego

przeznaczenia

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku chemia, tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

 

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (c.d.)

 

Wydział/Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

inżynieria materiałowa

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

włókiennictwo

 

wzornictwo

posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o profilu plastycznym lub co najmniej tytuł

inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, architektura wnętrz, grafika

inżynieria wzornictwa przemysłowego

(język angielski)

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub

równorzędny

Biotechnologii i Nauk o Żywności

biotechnologia

(studia IV-semestralne)

 

posiadający co najmniej tytuł licencjata

technologia kosmetyków

(studia IV-semestralne)

biotechnologia

(studia III-semestralne)

 

 

 

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

biotechnologia

(język angielski)

technologia kosmetyków

(studia III-semestralne)

technologia żywności i żywienie człowieka

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

architektura

(architektura)

posiadający tytuł inżyniera architekta

budownictwo

posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo

gospodarka przestrzenna

posiadający tytuł inżyniera po kierunku gospodarka przestrzenna

inżynieria środowiska

posiadający tytuł inżyniera po kierunku inżynieria środowiska

 

rewitalizacja miast

posiadający tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub równorzędny po kierunkach w obszarze nauk technicznych, nauk społecznych, nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 

 

fizyka techniczna

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych, absolwenci wszystkich kierunków akademii medycznych (uniwersytetów medycznych) lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: astronomia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, matematyka stosowana

informatyka

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, robotyka i logistyka lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, matematyka, matematyka stosowana

informatyka

(język angielski)

 

 

matematyka stosowana

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach technicznych lub posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, informatyka

i ekonometria, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia,

logistyka

 

WYKAZ TYTUŁÓW ZAWODOWYCH I KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH, KTÓRYCH ABSOLWENCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 (c.d.)

 

Wydział/Kierunek

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:

Organizacji i Zarządzania

zarządzanie

 

 

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera

lub równorzędny

zarządzanie (język angielski)

zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria chemiczna i procesowa (studia III-semestralne)

 

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny

inżynieria środowiska

(studia III-semestralne)

inżynieria chemiczna i procesowa

(studia IV-semestralne)

posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny po kierunkach w obszarze nauk technicznych, lub tytuł licencjata, magistra lub równorzędny po kierunkach w obszarze nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych

inżynieria środowiska

(studia IV-semestralne)

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

papiernictwo i poligrafia

posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

 

WYKAZ CERTYFIKATÓW I PUNKTÓW KLASYFIKACYJNYCH PRZYPISANYCH CERTYFIKATOM

(dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat)

 

Liczba punktów

Język

Nazwa certyfikatu

 

 

 

 

 

 

120

 

Angielski

 • FCE (C) - First Certificate in English (C), University of Cambridge Local Examinations Syndicate;
 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem minimum 173 pkt dawne 500 pkt z testu, 3,5 pkt z pracy pisemnej - TWE i 50 pkt  z egzaminu  ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA

Francuski

 • DELF - Diplòme Elementaire de Langue Française - premier  degrè  (A1-A4), Comission Nationale du DELF/DALF, Sèvres, Francja;
 • DL - Diplòme deLangue Française, Aliance Française

Hiszpański

 • DELE Inicial - Diplomas de Espaňol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa,

Hiszpania

Niemiecki

 • ZD - Zertifikat Deutsch (zdany z wynikiem co najmniej dobrym), Goethe Institut, Österreich Institut

Portugalski

 • DIPLE - Diploma Intermédio de PLE - Instytut Camoes

Rosyjski

 • ПУРЯ - Porogovyj urojeń, Russkij jazyk (65% z każdej części egzaminu), Instytut

Puszkina, Rosja

 

 

160

Angielski

 • FCE (B) - First Certificate in English (B), University of Cambridge Local Examinations Syndicate

 

Włoski

 • CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (poziom podstawowy

z minimum 11/20 punktów), Uniwersytet w Sienie, Włochy;

 • CELI -  poziom  podstawowy  i  średnio  zaawansowany  (A,  B  lub  C),  Uniwersytet  w Perugii, Włochy

 

 

 

 

190

Angielski

 • FCE (A) - First Certificate in English (A), University of Cambridge Local

Examinations Syndicate

Francuski

 • DELF - Diplòme Elementaire de Langue Française - deuxieme degrè (A5-A6), Comission Nationale du DELF/DALF, Sèvres, Francja;
 • Certificat d’acces au DALF, Comission Nationale du DELF/DALF, Sèvres, Francja

Hiszpański

 • DELE Intermedio (Basico, Medio) - Diplomas de Espaňol como Lengua Extranjera,

Instytut Cervantesa, Hiszpania

Niemiecki

 • ZMP - Die Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Institut;
 • ÖSD - Mittelstufe, Österreich Institut

Portugalski

 • DAPLE - Diploma Avançado de PLE - Instytut Camoes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

Angielski

 • CAE - Certificate in Advanced English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate;
 • CPE - Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate;
 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem minimum 213 pkt

dawne 550 pkt z testu, 4,5 pkt z pracy pisemnej - TWE i 50 pkt  z egzaminu  ustnego - TSE), Educational Testing Service, Princeton, USA

 

Francuski

 • DALF - Diplòme Approfondi de Langue Française, Comission Nationale du DELF/DALF, Sèvres, Francja;
 • DS - Diplòme Superieur d’Etudes Française, Alliance Française;
 • Attestation - certyfikat dla absolwentów szkół dwujęzycznych

Hiszpański

 • DELE Supèrior - Diplomas de Espaňol como Lengua Extranjera, Instytut Cervantesa,

Hiszpania

 

Niemiecki

 • GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut;
 • DSD II - Deutsches Sprachdiplom Stufe II, Kultusministerkonferenz;
 • ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe Institut;
 • KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

Portugalski

 • DAPLE - Diploma Universitario de PLE - Instytut Camoes

 

Włoski

 • CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (poziom zaawansowany lub

bardzo zaawansowany z minimum 11/20 punktów), Uniwersytet w Sienie, Włochy;

 • CELI - poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany (A, B lub C), Uniwersytet     w Perugii, Włochy